dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


001 เที่ยว 2 ประเทศเกาหลี-ญี่ปุ่นสุดคุ้ม 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาทเท่านั้น article
โตเกียว-เกาหลี 6วัน 4คืน
 DAY 1 กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ    
….… น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู ... ชั้น 4 เคาร์เตอร์ .. สายการบิน โคเรียนแอร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์
….… น. เดินทางสู่กรุงโซลโดยเที่ยวบิน ….. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 DAY 2 สนามบินอินชอน – สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ
….… น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน และนั่งเครื่องต่อโดยเที่ยวบิน ….
…… น.  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ “ภูเขาไฟฟูจิ ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลก ... เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ศาล เจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ “ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง” มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว มหานครแห่งญี่ปุ่น
เย็น รับประทานอาหาร ค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
  มีบริการแช่น้ำแร่ออนเซ็นไว้ ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย (สำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ การแช่น้ำออนเซ็น ไม่สามารถใสเครื่องแต่งกายใดๆ ทั้งสิ้นได้ เตรียมผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเท่านั้น)
 Day 3 ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ล่องเรือโจรสลัด
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... และต้องไม่พลาดที่จะบันทึกภาพกับ “โจรสลัด” ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือ จากนั้น นำท่านเดินทางต่อโดย มุ่งหน้าสู่ “หุบเขานรก” หรือ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หุบเขาที่เต็มไปด้วยควันสีขาวพวยพุ่งอยู่ทั่วบริเวณ  จากบริเวณจุดจอดรถนำท่านเดินเท้าต่อ เพื่อสัมผัสบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ด้วยอุณหภูมิกว่า 80 องศาเซลเซียส  “ไข่ดำ”  หรือ “Black Pearl” ซึ่งคนท้องถิ่นมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหากได้กินไข่ดำเพียง 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... ของฝากติดไม้ติดมือของที่นี่ก็จะมี “คิดตี้ไข่ดำ” เป็น OTOP ท้องถิ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว มหาครแห่งญี่ปุ่น เมืองหลวงของดินแดนอาทิตย์อุทัย
เที่ยง รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น มุ่งหน้าเข้าสู่ วัดอาซะกุสะ  ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำจากนั้นนำท่านเดินประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความ สูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนนนาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน จากนั้น นำท่านสู่ย่าน “ชินจูกุ” ที่ต้องขอบอกว่าเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของมหานครโตเกียว ... อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค, กล้องถ่ายรูป, MP-3, I-Pod, เกมส์ Play Station, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, สินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง Iseton อาทิ เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า ทั้งสินค้าสุภาพบุรุษและสตรี ... ถ้าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่น Shisedo, Fancl หรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน “Matsumoto”  ... หากท่านกำลังมองหาสินค้าราคาประหยัดขอแนะนำที่ร้าน “100 เยน” มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ในบ้าน, ของใช้น่ารักๆ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NARITA EXCELL HOTEL หรือ เทียบเท่า
 DAY4 สนามบินนาริตะ - สนามบินอินชอน - Lotte World- นัมซาน ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
 สนามบินนาริตะ - สนามบินอินชอน - Lotte World- นัมซาน ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
…… น.  เดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์    เที่ยวบิน ……
……น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน JIMDAK
  นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสนุกกลางแจ้ง Lotte World ที่มีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอยู่หลายชนิด และนอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย และที่เรียกว่าเป็น Hightlight ของที่สวนสนุกแห่งนี้เลยคือ Laser Show ซึ่งเป็นการแสดงแสงสี เลเซอร์ประกอบดนตรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนัมซาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน และยังเป็นที่ตั้งของ หอคอยแห่งกรุงโซล ซึ่งการที่อยู่บริเวณสวนทำให้ทัศนียภาพ จากบนหอคอยไม่มีอะไรบดบังและสามารถมองได้กว้างไกล ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถานที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงาน หรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียวและนำท่านขึ้น คล้องกุญแจคู่รัก เพื่อรักอันอมตะ
เย็น รับประทานอาหารเย็น Bulkoki (หมูหมักซอส)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  THE M HOTEL หรือเทียบเท่า   
 DAY 5 พระราชวังชางด็อก - ศูนย์โสม - Cosmetic - ทงแดมุน - ชมโชว์ชื่อดัง
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
  หลังรับประทานอาหาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด๊อก หรือ พระราชวังตะวันออก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและสถานที่ว่าราชการ ชางด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวังเป็นอุทยานลับ “พีวอน”
เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน KALBI (หมูย่างเกาหลี)
  จากนั้นนำท่านสู่ GINSENG CENTER  เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพต้องมีอายุ 6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย.... นำท่านเดินทางสู่แหล่ง COSMETIC ชื่อดังของเกาหลีที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จำนวนมากขายสินค้าเครื่องสำอางทุกชนิด แบรนด์ดังทุกยี่ห้อ เป็นที่ต้องการของนักช็อปนักแต่งตัวอย่างยิ่ง
….ให้อิสระท่านได้ช็อปสินค้านานาชนิดที่ตลาด ทงแดมุน
เย็น รับประทานอาหารเย็น SAMKYETANGไก่ตุ๋นโสม
  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมโชว์สุดมัน Sachoom Show
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE M HOTEL หรือเทียบเท่า
 DAY 6 ฮ๊อกเกนามู - Red Pine – ล่องเรือแม่น้ำฮัน - เมียงดง ซุปเปอร์มาร์เก็ต -   กรุงเทพ ฯ
 ฮอกเกน
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
  หลังรับประทานอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮ๊อตเกนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Red Pine อิสระให้ท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนแดง ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาท่านชมความงามสองฝากฝั่งแเม่น้ำในหลากหลายมุมแบบที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสกับทริปไหนไหนในกรุงโซล พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ ของเรือสำราญ Han River Cruise แม่น้ำฮันเปรียบเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง รอบๆ ฝั่งแม่น้ำมักเป็นแหล่งที่พักอาศัยของเหล่านกที่อพยพมาจากเมืองหนาว ทัศนียภาพรอบแม่น้ำที่ใสสะอาดนี้ยังมีร้านคาเฟ่ สถานที่ปิคนิคแบบครอบครัว สถานที่เล่นกีฬาทางบกและทางน้ำ สถานที่พักใจ สถานที่สังสรรค์ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน บุฟเฟต์นานาชาติ บนเรือสำราญ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทมิโตบ้า และห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน และบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องใช้เครื่อง ประดับ และเครื่องสำอางเป็นที่พึงปารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย จากนั้นนำท่านเดินทางยังแหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่านช็อปปิ้งเพื่อซื้อของฝากติดไม้ติดมือมอบให้กับญาติสนิทมิตรสหาย ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียกได้ว่า PRODUCT SUPERMARKET เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกส่งออก ทั้งสิ้น อาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย, ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบเชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
...... น. พร้อมกันที่สนามบิน เพื่อเช็คอิน
...... น. นำท่านเดินทางจากสนามบินอินชอน โดยเที่ยวบิน ...... สู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
เดือน วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า 12 ปี
(ใช้เตียง)
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
 มิถุนายน 10-15 มิ.ย. KE,OZ 47,900 46,900 45,900 7,500
24-29 มิ.ย. KE,OZ 47,900 46,900 45,900 7,500
 กรกฎาคม 8-13 ก.ค วันอาสาฬหบูชา KE,OZ 51,900 50,900 49,900 7,500
22-27 ก.ค KE,OZ 49,900 48,900 47,900 7,500
 สิงหาคม 5-10 ส.ค. KE,OZ 49,900 48,900 47,900 7,500
7-12 ส.ค. วันแม่ KE,OZ 51,900 50,900 49,900 7,500
19-24 ส.ค. KE,OZ 49,900 48,900 47,900 7,500
 กันยายน 2-7 ก.ย. KE,OZ 49,900 48,900 47,900 7,500
16-21 ก.ย. KE,OZ 49,900 48,900 47,900 7,500

 

Air No Port Timing
KE 652 BKKICN 22.45 – 05.50
KE 701 ICNNRT 09.10 – 11.30
KE 706 NRTICN 09.25 – 11.50
KE 651 ICNBKK 17.25 – 21.10
KE 654 BKKICN 23.45 – 07.05
KE 701 ICNNRT 09.10 – 11.30
KE 706 NRTICN 09.25 – 11.50
KE 653 ICNBKK 18.00 – 22.10
KE 660 BKKICN 01.35 – 09.05
KE 703 ICNNRT 10.10 – 12.30
KE 702 NRTICN 13.00 – 15.25
KE 659 ICNBKK 20.20 – 00.05

 

 

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 10 USD/ท่าน หรือประมาณ 300 บาท/ท่าน /วัน (6 วัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ

 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไปและมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้อยกว่า 15 ท่านแต่ลูกทัวร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมกันอาจจะมีเรียกเก็บเพิ่ม
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 15,000  บาท  ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ15,000 บาท
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ

 
โปรโมชั่นทัวร์

ทริปเที่ยวเวียดนาม เกาะก๊วก 4 วัน 3 คืน ชมทะเลอันสวยงามของประเทศเขตร้อน article
ทริปเที่ยวภูฏาน 5 วัน เที่ยวสบายๆ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ B3 article
เที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์.. article
โปรโมชั่นสุดพิเศษ ทัวร์พม่า เมืองย่างยุ้งไปเช้า-เย็นกลับในราคาสบายๆ article
สุดฮอต เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ในราคาสุดประหยัดน่าประทับใจ article
โปรโมชั่นร้อนแรง ยุโรป อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศษ สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกโดนใจ article
เที่ยว 3 ประเทศสุดฮิต อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลน์ ราคาโดนๆ article
JAPAN โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย article
บินลัดฟ้าเที่ยวฮ่องกง-เซินเจิ้น 5 วัน อิ่มอร่อยกับ ขาปูยักษ์ บุฟเฟตต์นานาชาติแบบไม่อั้น article
New Zealand Amazing South Island เกาะใต้ 7 วัน article
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways (CX) article
สระแก้ว เขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป article
Perfect Tranz Alpine New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน article
ด่วน ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน (CX) article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน เต็มอิ่มจุใจในาาคาพิเศษๆ article
เที่ยวนิวซีแลนด์ ชมหมู่บ้านฮอบบิตตามรอยภาพยนต์ The Load of The Ring article
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืนราคาเบาๆสบายกระเป๋า articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com