dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
อินเดีย เนปาล
จาริกธรรม แสวงบุญ
ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

นำท่านไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่

สวนลุมพินีวัน  สถานที่ที่พระโพธิ์สัตย์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอำนาจของมาร
เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิเสนธาตุ

 

กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 57 – มกราคม 58

 วันแรก กรุงเทพฯ – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)
อินเดีย
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  ชั้น3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 7 เพื่อเช็คกรุ๊ปเดินทางของสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ (E3)
11.00 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย ด้วยเที่ยวบินที่ E3 333(รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)
12.30 น*  (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี่ดังนั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องมาประกอบกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาที่นี่ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ จากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้
ค่ำ เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม ตถาคต หรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(อาหารไทยมื้อที่ 1)จากนั้นพักผ่อนหรือสวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30  นาที
 วันที่สอง ตำบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน -  เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคยา
 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ
09.00 น.  เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์  กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ชมทิวทัศน์   เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง
หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา ราคานี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ประมาณ 1,000รูปี)
ชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่ พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกใน  พระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยก  พระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา
เย็น ถึงเมืองพุทธคยา นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มีกุ้งทะเล)
 วันที่สาม ตำบลพุทธคยา  - เมืองพาราณสี  -ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอเดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม (อาหารไทย)....จากนั้น นำท่านไปกราบนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตมฤคทายวันเมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศก ชนกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลัง และวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลานำชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ
เย็น เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ตอนค่ำ นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย, ประเทศเนปาล)ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนำท่านกลับที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารไทยมื้อที่ 4)
  พักที่  โรงแรม City Inn หรือเทียบเท่า
 วันที่สี่ เมืองพาราณสี -  เมืองสาวัตถี

เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี

เช้ามืด รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้น ออกเดินทางสู่กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (แบบกล่อง ทำโดยกุ๊กคนไทยและเป็นอาหารไทย)
เย็น จากนั้นนำชม กรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ (25 ชรรษา) บ้านท่านอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, วัดพระเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับสำคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นนำท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสิวลีและพระสารีบุตรตามลำดับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
  พัก นำท่านเข้าสูโรงแรมที่พัก LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่ห้า เมืองสาวัตถี – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) 
 เมืองสาวัตถี – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง)
ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
กลางวัน (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ นำท่านเข้าโรงแรม NEW CRYSTAL/ NIRVANA/ NANSC HOTELหรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม(อาหารไทย)
  จากนั้น             ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปกราบนมัสการสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือสวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่20แห่งรัชกาลของพระองค์(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยลุมพินี ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลควบคุมการก่อสร้างโดยพระวิเทศโพธิคุณ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย วัดไทยลุมพินี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก NANSC/PEACE LAND / BUDDHMAYA (อาหารไทย)
  ที่พัก  NANSC / Bodhamaya หรือเทียบเท่า 
 วันที่หก ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)
ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)
เช้ามืด รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
  จากนั้น    เดินทางถึงกุสินารา นำท่านสู่.. สาลวโนทยาน ดินแดนแห่งการอาลัย สวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ ผ่านซากวัดโบราณอันเป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยังมีต้นสาละแม้จะปลูกขึ้นใหม่แต่ก็ดูร่มรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ นำท่านเข้าสู่...พุทธวิหารปรินิพพาน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ขนาดความกว้าง 23 ฟุต 9 นิ้ว พระประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหน้าแสดงความหมดกังวล นี่คือพระพุทธองค์ของเราให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะ และนั่งเจริญภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นนำท่านสวดมนต์ ประทักษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดยสร้างค่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละคู่ (หรือต้นรัง)นั่นเองจากนั้นนำท่านนมัสการมกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมัลละกษัตริย์ได้ยกรามย์-กา-คีลาอันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูป ณ ที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะนั่งเจริญภาวนา นับว่าเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น….สมควรแก่เวลานำชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองมาสร้างและพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุ  ชมพระอุโบสถที่งดงามมาก   ชมคลีนิค ๘ รูปี รักษาได้ทุกโรค เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยกุสินารา 
จากนั้น     นำท่านเข้าที่พัก   IM PERIAL / LOTUS NIKKO  HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) จากนั้นพักผ่อตามอัธยาศัย
ที่พัก   IM PERIAL / LOTUS NIKKO  HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่เจ็ด เมืองกุสินารา – เมืองไวสารี – ตำบลพุทธคยา
#FFCC00
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหาร..คณะเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรมเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองไพสารี หรือ ไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานแวะ วัดอโศกราม วัดที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สังคยานาพระไตยปิฎกครั้งที่3
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง(อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
  หลังรับประทานอาหารอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะผู้เดินทางสู่ตำบลพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง
เย็น คณะผู้เดินทางถึงพุทธคยานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO VIHAR /SUJATA HOTELหรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(อาหารไทย)
 วันที่แปด ตำบลพุทธคยา –  กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมบ้านนางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมยุปายาส  ชม สถานที่ลอยถาด กลางสายน้ำอยู่ตรงข้ามที่ตรัสรู้ หลังจากนั้น   นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา(รับประทานอาหารกล่องที่สนามบินโดยกุ๊กคนไทย ซึ่งจะเป็นอาหารไทย)
13.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินนิวเจนแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ E3 334
18.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

        

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
11-18 ตุลาคม 57 38,900 38,900 38,900 10,000
18-25 ตุลาคม 57 38,900 38,900 38,900 10,000
25 ต.ค. – 1 พ.ย.57 38,900 38,900 38,900 10,000
1-8 พฤศจิกายน 57 38,900 38,900 38,900 10,000
8-15 พฤศจิกายน 57 38,900 38,900 38,900 10,000
15-22 พฤศจิกายน 57 38,900 38,900 38,900 10,000
22-29 พฤศจิกายน 57 38,900 38,900 38,900 10,000
29 พ.ย. - 6ธ.ค. 57 38,900 38,900 38,900 10,000
6-13 ธันวาคม 57 38,900 38,900 38,900 10,000
13-20 ธันวาคม 57 38,900 38,900 38,900 10,000
20-27 ธันวาคม 57 38,900 38,900 38,900 10,000
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 57 38,900 38,900 38,900 10,000
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป - กลับ  กรุงเทพ – พุทธคยา โดยสายการบิน New Gen Airways ( E3 )
 • ค่าโรงแรมที่พักระบุตามรายการ  พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินต่างๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  โดยจะเป็นอาหารไทย 9 มื้อ (มีกุ้งทะเลให้ท่านละ 1 ตัว)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย และเนปาล  ( กรณีใช้พาสปอร์ตข้าราชการสีน้ำเงิน ลดค่าวีซ่า  2,500 บาท )
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันระหว่างการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขตามกรมธรณ์ )
 • พระวิทยากร ตลอดเส้นทาง

ค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ( ตามความพึงพอใจของลูกค้า )
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ 5 เหรียญต่อคน/ต่อวัน ( ประมาณ  24 /ท่าน/ทริป )
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า   

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  (ที่ไม่ใช้รูปถ่ายเล่น หรือ สติ๊กเกอร์) ขนาด 2x2 นิ้ว 4 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
 • เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 •  

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด
จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย 12,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เงื่อนไขต่างๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ
 • เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com