dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวเนปาล
 ไตรมิตรแสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย+เนปาล
พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้    สารนาถที่แสดงปฐมเทศนา กุสินาราสถานที่เสด็จสู่มหาปรินิพาน ลุมพินีสถานที่ประสูติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต และไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับพาราณสี
**แถม (บินภายใน) กาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาล 7 วัน 6 คืน**
โดยสายการบินไทย (TG) สามารถสะสมไมล์ R.O.P.
กำหนดการเดินทาง  :  31 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
อัตราค่าบริการ :    
   ราคากรุ๊ป 15+1  พักห้องคู่  ท่านละ 61,900.-  บาท
   พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 14,000.-  บาท
 วันแรก กรุงเทพฯ – คยา - พุทธคยา
10.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D (กรุ๊ป) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
12.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 327 (ใช้เวลาบิน 3.20 ชั่วโมง)
14.00 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติเมือง คยา (GAYA) ประเทศอินเดีย    ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองพุทธคยา (BODHGAYA) อยู่ห่างจากเมืองคยา ประมาณ 15 กิโลเมตร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BODH GAYA REGENCY หรือเทียบเท่า
    นำชม สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ตรัสรู้สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระ พุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
  คยา-พุทธคยา  นำท่านนมัสการสถูปพุทธคยาทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  แล้วนำท่านนมัสการ ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่า เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วนำชมสัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์ รอบๆ พุทธคยา  เพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คน
  นำชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก อายุกว่า 2,200 ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนีย์สถาน ชมประตูโทรณะที่สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละอายุราว 1,200 ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์ กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัย นาลันทา รัฐพิหาร ตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง(พระถังซัมจั๋ง)และหลวงจีนอี้จิงจากประเทศจีน”
ค่ำ อาหารค่ำในโรงแรม
 วันที่สอง พุทธคยา – ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ปาละ ภายในมหาวิทยาลัยในสมัยรุ่งเรือง มีวัดเล็กๆ 6 วัด มีโบส์ถ์ให้พระทำสังฆกรรมได้ 6 หลัง
มีพระนักศึกษาเดินทางมาจากทั่วทิศเป็นหมื่นๆ รูปมาศึกษา มีพื้นที่นับร้อยๆไร่ มีห้องสมุด ห้องพัก ห้องประชุม บ่อน้ำ โรงครัว แต่มาถูกทำลายจากพวกมุสลิม โดยการเผาไฟอยู่ 6 เดือน นาลันทาจึงเหลือแต่ซาก ตำราพุทธศาสนาสูญหายไปเป็นจำนวนมาก
  นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (RAJGIR) เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าเมือง เมืองนี้ได้ชื่อว่า เบญจคีรีนคร เพราะมีภูเขา 5 ลูก ล้อมรอบเป็นกำแพงเมือง คือ เวภาระ, เวปุลละ , บัณฑวะ , คิชฌกูฏ , อิสิคิริ
เที่ยง อาหารกลางวันที่โรงแรม
  แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองพุทธคยา (BODH GAYA)
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BODH GAYA REGENCY หรือเทียบเท่า
ค่ำ อาหารค่ำในโรงแรม
 วันที่สาม พุทธคยา – พาราณสี
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
  นำชม บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ถวายข้าวมุธปายาส แด่พระพุทธเจ้า ทรงเสวยเป็นมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะรับหญ้าคาเจ็ดกำจากโสตถิยพราหมณ์ นำไปปูไว้ที่ใต้ต้นโพธิ เป็นบัลลังก์  แล้วเสด็จขึ้นไปประทับนั่งและได้กล่าวกับพระองค์เองว่าจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะตรัสรู้สำเร็จ        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดไทยพุทธคยา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เที่ยง อาหารกลางวันที่วัดไทย
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองพาราณสี (VARANASI) แห่งรัฐอุตตรประเทศ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านตัวเมือง มีประวัติยาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ อาหารค่ำในโรงแรม
 วันที่สี่ พาราณสี - สารนาถ – กุสินารา
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี      
นำท่านเดินลงสู่ฆาฏ (GHAT) ความหมายทางวิชาการ หมายถึง ขั้นบันไดลงไปที่ท่าน้ำหรือแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้แสวงบุญ  จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ำชำระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมายกว่า 80 ฆาต  นำล่องเรือผ่านฆาตต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า
พาราณสี - สารนาถ – กุสินารา
  แม่น้ำคงคาจะช่วยชำระความบริสุทธิ์ให้ผู้ตายและนำวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความเป็นมงคลให้กับทุกท่าน
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
    นำท่านชม สังเวชนียสถานแห่งที่ 2. สถานที่แสดงปฐมเทศนา นำท่านนมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว
    นำท่านนมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบรรณ พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการแล้วนำท่านชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะ และจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น  แล้วเดินทางกลับสู่เมืองพาราณสี 
เที่ยง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา (KUSHINAGAR) สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ อาหารค่ำในโรงแรม
 วันที่ห้า กุสินารา – ลุมพินี
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยง นำท่านชม สังเวชนียสถานแห่งที่ 3. สถานที่ปรินิพพาน นำท่านนมัสการสถูปที่เชื่อกันว่าสร้างครอบทับสถานที่เสด็จปรินิพานท่ามกลางต้นสาละคู่ นำท่านนั่งสมาธิที่วิหาร พระรูปพระพุทธไสยาสน์ มีจารึกกำหนดอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน    นำท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลุมพินี (LUMPINI) ถึงชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล  ประ ทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการ
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NIRVANA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 วันที่หก ลุมพินี-กาฐมัณฑุ
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
  ลุมพินี-กาฐมัณฑุนำท่านชม สังเวชนียสถานแห่งที่ 4. สวนลุมพีนีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ  ก่อนพุทธศักราช 80 ปี  ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา  สระโบกขรณี  และเสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว  และข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า  “ณ ที่นี่คือ  สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ  และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20  แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)  นำท่านเดินทางสู่สนามบินไภรวะ-ลุมพินี  ออกเดินทางสู่กรุงกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศถึงกรุงกาฐมัณฑุเมืองหลวงของประเทศเนปาล
เที่ยง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ลุมพินี-กาฐมัณฑุนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิเศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้งสี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน จากนั้นนำช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของนครกาฐมาณฑุ เชิญเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านทาเมล (THAMEL) ย่านที่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศ ร้านขายพรมฝีมือดี, ร้านเครื่องประดับราคาถูก, ร้านขายเสื้อผ้า, อุปกรณ์ค้างแรมเดินป่าที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ และของที่ระลึกมากมาย ชมเรือนไม้ที่เป็นที่มาแห่งชื่อนคร อายุประมาณ 400 ปี สร้างโดยพระเจ้าลักษมีนรสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ กล่าวกันว่าเรือนไม้หลังนี้สร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว แล้วนำเข้าสู่จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำละครฮิตทางโทรทัศน์ เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” ที่นำแสดงโดย นัท มีเรีย
นำเข้าชมเทวสถานของกุมารี เทวดาเดินดินหรือสมมติเทพี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเนปาล ผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องเป็นเด็กสาวจากพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” เท่านั้น
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SOALTEE CROWNE PLAZAหรือเทียบเท่า
 วันที่เจ็ด กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน
13.30 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG320(ใช้เวลาบิน 3.45 ชั่วโมง)
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
   

อัตราค่าบริการ :    
   ราคากรุ๊ป 15+1  พักห้องคู่  ท่านละ 61,900.-  บาท
   พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 14,000.-  บาท


อัตรานี้รวม   
     - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินไทย (TG) และสายการบินภายในประเทศเนปาล ตามโปรแกรม มัดจำท่านล่ะ 12,000 บาท
     - ค่าที่พักโรงแรมตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า         
     - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ส่วนใหญ่รับประทานในโรงแรม อาหารส่วนใหญ่เป็น Buffet (แต่เนื้อสัตว์จะมีไม่มาก เนื่องจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ทานอาหารมังสะวิรัติ)
     - ค่าน้ำดื่มบนรถ
     - ค่าพาหนะและค่าเข้าชมตามโปรแกรม
     - ค่าบริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด
     - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ
     - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
     (วงเงินประกันท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไข)อัตรานี้ไม่รวม           
    - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
     - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
     - ค่าเข้าชมนอกเหนือรายการ
     - ค่ากล่องถ่ายรูป ถ่ายหนัง กล้องVDO สำหรับถ่ายบางสถานที่ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ    
     1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
     2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
     3.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบิน สุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     4.เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ    กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
     1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
     (หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย)
     2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  ***ห้ามใช้รูป ปริ้นท์หรือ ถ่ายเอง ***
     3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
     4.สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด

 *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล
     1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
     2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
     3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีอ่อน ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
     *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

PACKAGE TOUR (TG)
ราคาแพ็กเกจทัวร์ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
     - เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 66,900 บาท    พักห้องคู่ / ห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
     - เดินทาง 2-14 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมคณะ
     - เดินทาง 2-14 ท่าน ราคาจะไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
     - เดินทาง 2-14 ท่าน พักห้องคู่ ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท หากมีจำนวนผู้เดินทางมากขึ้น ราคาอาจจะลดลง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่จองได้ ณ วันที่จะเดินทางว่าได้ราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าสามารถเลื่อนวันขึ้นลงได้ ถ้าจำนวนผู้เดินทางพร้อมกันมีจำนวนมากก็จะได้ราคาถูกลง


007 by MRCIndia-Nepal7d \007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\007 กันยายน\006 เส้นทางพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com