dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
แกรนด์ อียิปต์
รายละเอียดการบิน
วันที่เดินทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ชั่วโมงบิน
16 ต.ค. 57 กรุงเทพ ฯ ไคโร BKK-CAI MS-961 00.55-04.55 9 ชั่วโมง
17 ต.ค. 57 ไคโร อาบูซิมเบล CAI-ABS MS-407 05.00-07.40 2.40 ชั่วโมง
17 ต.ค. 57 อาบูซิมเบล อัสวาน ABS-ASW MS-410 10.45-11.30 45 นาที
20 ต.ค. 57 ลักซอร์ ไคโร LXR-CAI MS-61 06.30-07.40 1.10 ชั่วโมง
23 ต.ค. 57 ไคโร กรุงเทพ ฯ CAI-BKK MS-960 23.20-12.40+1 11.30 ชั่วโมง
 วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงไคโร
21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบิน อียิปต์ แอร์ (MS) ประตูทางเข้าที่ 7-8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสาร และสัมภาระให้กับท่าน
 วันที่ 2 กรุงไคโร – มหาปีรามิดกีซ่า – สฟิงซ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – ตลาดข่าน เอล คาลิลี
กรุงไคโร – มหาปีรามิดกีซ่า – สฟิงซ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – ตลาดข่าน เอล คาลิลี
00.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS-961
04.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม และทำธุระส่วนตัว
  จากนั้นออกเดินทางสู่ที่ราบกิซ่า ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย เพื่อนำท่านชม  มหาปีรามิดกีซ่า (Giza) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์ เป็นที่องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของโลก โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนักก้อนละสองตันครึ่งมากกว่า 2.3 ล้านก้อน
นำท่านไปชม สฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นรูปพระพักตร์ของฟาโรห์ และมีลำตัวเป็นสิงโต
รายการแนะนำ   
* ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
** ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์ โดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง
*** ชมภายในตัวปีรามิด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างมหา     ปีรามิดกีซ่า ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ (จำกัดจำนวนเพียง 300 ท่าน/วัน และต้องเข้าคิวซื้อบัตรด้วยตัวเอง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ห้ามนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปในพิพิธภัณฑ์) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในอียิปต์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือ ห้องเก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ฟาโรห์หนุ่มที่สิ้นพระชนม์อย่างปริศนาเมื่อพระชมน์ได้เพียง 19 พรรษาเท่านั้น ในทางกลับกันชื่อเสียงพระองค์เป็นฟาโรห์ที่โลกรู้จักมากที่สุดยิ่งกว่ารามเซสที่2 นำท่านชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค์ และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั่งอยู่บนเก้าอี้ และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดข่าน เอล คาลีลี (Khan el Khalili Bazaar) ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวย ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณ พรม และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ (สินค้าแนะนำ : จี้ที่ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ) ของท่านหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาว สวยและแปลกมาก ซึ่งมีภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูซ” แปลว่ามีอายุยืนยาว
เข้าสู่ที่พัก BARCELO CAIRO PYRAMIDS HOTEL
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 วันที่ 3 กรุงไคโร – เมืองอาบูซิมเบล – มหาวิหารอาบูซิมเบล – เมืองอัสวาน – ล่องเรือสำราญ - เขื่อนอัสวาน - วิหารแห่งฟิเล – เสาหินโอเบลิสก์
กรุงไคโร – เมืองอาบูซิมเบล – มหาวิหารอาบูซิมเบล – เมืองอัสวาน – ล่องเรือสำราญ - เขื่อนอัสวาน - วิหารแห่งฟิเล – เสาหินโอเบลิสก์
02.00 น. MORNING CALL เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง
03.00 น. นำท่านเดินทางออกสู่ สนามบินนานาชาติกรุงไคโร
05.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยเที่ยวบินที่ MS-407
07.40 น. ถึง สนามบินอาบูซิมเบล
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) ซึ่งประกอบด้วยวิหารของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 และวิหารของพระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลแห่งนี้งดงาม ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงก้องโลก เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน จะทำให้วิหาร 17 แห่ง จมลงอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกย้ายให้พ้นน้ำ วิหารอาบูซิมเบลแห่งนี้ก็ถูกยกสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ภายในวิหารมีห้องบูชา และมีรูปสลัก 4 องค์นั่งอยู่หนึ่งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่าง ๆ อีก 3 องค์ และทุกปี ในวันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์ในสมัยโบราณ
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นเดินทางสู่ สนามบินอาบูซิมเบล
10.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS-410
11.30 น. ถึง สนามบินอัสวาน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ
เข้าสู่ที่พัก NILE CRUISE เรือสําราญขนาดใหญ่ ที่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม เขื่อนยักษ์อัสวาน (High Dam) ซึ่งสร้างขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้งประเทศอียิปต์
นำท่านเดินทางสู่ วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) วิหารแห่งนี้ฟาโรห์ในราชวงศ์ ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพไอซิส บริเวณวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง    ซึ่งถูกสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้า และด้วยลวดลายสลักต่าง ๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้นแสดงถึงอิทธิพลจากกลุ่มคริสต์ที่ได้เข้ามาในอียิปต์ ก่อนนี้วิหารแห่งนี้จะโดนน้ำท่วมทุก 6 เดือน จึงทําให้บางส่วนของวิหารนี้ถูกน้ำกัดเซาะ
นำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิสก์ต้นนี้ หากสร้างเสร็จจะเป็นเสาต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ ซึ่งหมายถึงแสงสว่าง และชีวิต ดังนั้นเสาโอเบลิสก์จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพ “อามุน-รา” หรือสุริยะเทพนั่นเอง
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
 วันที่ 4 เมืองคอมออมโบ – วิหารคอมออมโบ – เมืองเอ็ดฟู – วิหารเอ็ดฟู – เมืองลุคซร์ – ประตูน้ำอีสน่าล๊อค
เมืองคอมออมโบ – วิหารคอมออมโบ – เมืองเอ็ดฟู – วิหารเอ็ดฟู – เมืองลุคซร์ – ประตูน้ำอีสน่าล๊อค
05.00 น. นำท่านล่องเรือเพื่อออกเดินทางสู่ เมืองคอมออมโบ
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือที่พัก
  นำท่านชม วิหารคอมออมโบ (Temple of Kom Ombo) สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้า 2 องค์ ฝั่งขวาคือ เทพซีเบค เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือเทพผู้สร้างโลก รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้ (แม้แต่จระเข้ที่นี่ยังนำมาทำเป็นมัมมี่ได้เช่นเดียวกัน) และฝั่งซ้ายคือ เทพฮอรัส (Horus) ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพแห่งสงคราม และเป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้มองได้ไกลเหมือนเหยี่ยว ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ที่ผนังยังปรากฏภาพสลักเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้คิดว่าปัจจุบันคงได้รับอานิสงค์จากอดีตก็เป็นได้
10.00 น. เดินทางต่อสู่ เมืองเอ็ดฟู โดยเรือสำราญ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. นำท่านเข้าชม วิหารเอ็ดฟู (Temple of Edfu or Temple of Horus) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพฮอรัส เทพที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว วิหารแห่งนี้มีหลักฐานแกะสลักไว้ว่า เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปี 237 ก่อนคริสต์ศักราช นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดระดับน้ำซึ่งเรียกว่า ไนล์โลมิเตอร์ ที่เป็นตัวช่วยประเมินการบอกปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ทำให้ทางการสามารถกำหนดระดับภาษีที่ต้องเก็บจากประชาชนได้
16.30 น. เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ (Luxor) ผ่านไปทาง ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) ซึ่งเมืองลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโรกว่า 650 กิโลเมตรเรือจะต้องข้ามผ่านประตูน้ำ Esna Lock ซึ่งเรือแต่ละลำจะต้องต่อคิวกัน ดังนั้นอาจทำให้โปรแกรมในเมืองลุคซอร์เปลี่ยนแปลงไป
17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านพักผ่อน จิบน้ำชา
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมให้ท่านได้สนุกกับงาน Galabia & Games Party
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 5 หุบผากษัตริย์ – เอลเดลบารี – COLOSSI OF MEMNON – วิหารคาร์นัค – วิหารลุคซอร์
หุบผากษัตริย์ – เอลเดลบารี – COLOSSI OF MEMNON – วิหารคาร์นัค – วิหารลุคซอร์
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางไปชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และ สุสานแห่งธีปส์ ท่านจะได้ชมหุบผากษัตริย์ (Valley of King) ซึ่งเป็นหลุมที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ ปัจจุบันนี้พบทางเข้าแล้ว 14 หลุม ฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงหลายพระองค์ก็ฝังที่นี่
นำท่านเข้าชม หลุมฝังพระศพที่งดงามยิ่ง 3 หลุม ของฟาโรห์รามเสสที่ 3, 4 และ 9 (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในหลุมศพ)
นำท่านชม เอลเดลบารี (El Deer El Bahari) วิหารของราชินีฮัทเชพซุท วิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิทชื่อ เซเนมุท เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว นักอียิปต์วิทยาหลายท่าน ลงความเห็นว่าเซเนมุทเป็นคนรักของราชินีฮัทเชพซุทนั่นเองเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัทเชพซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ ราชินีหนวด ซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอียิปต์โบราณ ซึ่งในสมัยของพระนาง ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมาก
นำท่านเยี่ยมชม Colossi of Memnon ซึ่งเป็นซากปรักหักพังของที่ประกอบพิธีศพของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 ซึ่งปัจจุบันนี้จะมีเพียงรูปแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ขนาดมหึมา 2 รูป ซึ่งสูงถึง 21 เมตร แกะจากหินก้อนเดียว
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเดินทางสู่เรือสำราญ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. นำท่านเดินทางไปชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ นำท่านชม วิหารคาร์นัค (Karnak  Temple) ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลัง และเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ ด้วยวัตถุประสงค์ในการบูชาครอบครัว    เทพเจ้า ทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของสฟิงซ์เป็นแถวสองข้างทาง แต่เป็นสฟิงซ์ที่มีหัวเป็นแพะใช้เป็นทางเดินเชื่อม ระหว่างวิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค
จากนั้นนำท่านชม วิหารลุคซอร์ (Luxor Temple) ซึ่งเป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก หน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ ตั้งอยู่สองต้นเคียงกันแต่ปัจจุบันเสาต้นหนึ่ง ถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ดกรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่จักรพรรดินโปเลียน หลุยส์ โบนาปาร์ท ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1835 ในสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้ และตกแต่งด้วยรูปประติมากรรมทำด้วยหินแกรนิตควอร์ทไซต์
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 6 ลุคซอร์ - กรุงไคโร – บาฮารียะห์ โอเอซิส – ชมเมืองเก่าภายในบาฮารัยะห์ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางออกสู่ สนามบินลักซอร์
06.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS-61
07.40 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ
  จากนั้นออกเดินทางไปยัง บาฮารียะห์ โอเอซิส (Bahariya Oasis)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เข้าสู่ที่พัก SANDROSE BAHARIYA HOTEL
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บาฮารียะห์ โอเอซิสจากนั้นนำชม เมืองเก่าภายในบาฮารียะห์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม โอเอซีส ชมสวนอินทผาลัม ท่านจะได้เก็บผลอินทผาลัมแบบสดๆ จากต้น หลังจากแวะชม แวะชิมเป็นที่เรียบร้อย ให้ท่านได้ซื้อกลับไปฝากคนที่อยู่ที่บ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ ทะเลสาบน้ำเค็ม (Salt Lakes) และนำชม สันทรายยักษ์ (Sand Dunes) ที่สวยงามตะการตา ที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นำชม ภูเขารูปทรงคล้ายปิรามิด และให้ทุกท่านได้สัมผัสบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดจากธรรมชาติ   และสุดท้ายของวันนี้ นำท่านชม พระอาทิตย์ตกท่ามกลางทะเลทราย สุดแสนจะ     โรเมนติก โดยรถ JEEP 4X4 WD
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 วันที่ 7 บาฮารียะห์ – ทะเลทรายดำ – หมู่บ้านเบดูอิน – ภูเขาคริสตัล – FLOWER STONE - ทะเลทรายขาวเก่า
บาฮารียะห์ – ทะเลทรายดำ – หมู่บ้านเบดูอิน – ภูเขาคริสตัล – FLOWER STONE - ทะเลทรายขาวเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นออกเดินทาง โดยรถ JEEP 4X4 WD ไปยังสันทรายยักษ์ (Sand Dunes) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูเขาสีดำท่ามกลางทะเลทราย และนำท่านขึ้นภูเขา (El Zogag Mountain) ซึ่งจุดนี้ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวของทะเลทรายดำ (Black Desert) นำท่านเข้าชมภายใน หมู่บ้านเบดูอิน ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน     ชมบ่อน้ำท่ามกลางทะเลทราย และความแห้งแล้ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาฮารียะห์ – ทะเลทรายดำ – หมู่บ้านเบดูอิน – ภูเขาคริสตัล – FLOWER STONE - ทะเลทรายขาวเก่า
  จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของ ภูเขาคริสตัล (Crystal Mountain) ท่านสามารถเก็บหินคริสตัลเป็นที่ระลึกได้ตามใจชอบ...นำท่านชม Agabat Area จุดนี้ไม่ควรพลาดเพราะเป็นจุดไฮไลท์ระหว่างทะเลทรายดำ กับทะเลทรายขาว...  อิสระให้ท่านลงเล่นทรายที่ละเอียด และถ่ายภาพอย่างจุใจกับวิวที่ท่านไม่เคยสัมผัสเห็นที่ไหนมาก่อน
นำท่านชม ภูเขาที่ถูกตัด และแยกออกจากกันด้วยพลังของลมนานนับพันปี ที่มีเพียงที่เดียว และเป็นอีกจุดนึงซึ่งจะสร้างความประทับใจในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมาก… นำท่านเดินทางต่อไปยังเขต Flower Stones ให้ท่านได้เก็บหินที่มีรูปทรงคล้ายดอกไม้กลับไปเป็นที่ระลึก… นำท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลทรายขาวเก่า (Old White Desert) พร้อมความประทับใจกับการชม และถ่ายภาพกับก้อนหินยักษ์ซึ่งมีรูปทรงต่าง ๆ และแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากกระแสลมนับพันปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางบรรยากาศทะเลทราย
*** หลังอาหารค่ำนำเสนอ การร้องรำทำเพลง ตีกลอง ของชาวเบดูอิน ***
เข้าสู่ที่พัก เต็นท์แคมป์ปิ้ง และชมดาวล้านดวง
หมายเหตุ : การค้างคืนแคมป์ปิ้งกลางทะเลทราย ไม่มีห้องน้ำ ท่านสามารถทำธุระส่วนตัวตามธรรมชาติ
วันที่ 8 ทะเลทรายขาวใหม่ – กรุงไคโร – โรงงานน้ำหอม – โรงงานกระดาษปาปิลุส – DINNER CRUISE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มป์ที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ทะเลทรายขาวใหม่ ชมหินที่มีรูปต่างๆ เกิดขึ้นโดยกะแสลมเช่น รูปเห็ด-ไก่-กระต่าย-ไอศกรีม-และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านชมต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี อยู่ท่ามกลางทะเลทราย Old Acacia Tree
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาฮารียะห์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  โรงงานน้ำหอมจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
นำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส ท่านสามารถเลือกชม งานวาดภาพสีน้ำ ของเหล่าศิลปิลฝีมือเยี่ยม หรือเลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงามมากมายภายใน GALLERY  จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ
จากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่นอาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และกลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ และชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อ
เข้าสู่ที่พัก BARCELO CAIRO PYRAMIDS HOTEL
 วันที่ 9 กรุงไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการกอย เบย์ – สนามบินนานาชาติกรุงไคโร
กรุงไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการกอย เบย์ – สนามบินนานาชาติกรุงไคโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลีโอพัตรา และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี ที่เรารู้จักกันดี ปัจจุบันเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง
นำท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วยลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม โดยชั้นที่สองเป็นชั้นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด
นำท่านชม เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร สถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ป้อมปราการกอย เบย์ (Qaitbay's Citadel) จุดที่ตั้งของป้อมปราการ กอย เบย์  เดิมทีแล้วเป็นจุดที่ตั้งของประภาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ในสมัยโบราณของโลก หลังจากที่ประภาคารได้พังลงจากการกัดเซาะของนํ้าทะเล สุลต่าน มัมลุก ก็ได้มาสร้างป้อมปราการใหม่ขึ้นที่นี่ ตรงจุดเดิมของประภาคาร พร้อมกันนั้นได้สร้างสุเหร่า ไว้ในป้อมปราการแห่งนี้ด้วย  จุดเด่นของป้อมปราการแห่งนี้คือตั้งอยู่ ติดชายฝั่งของทะเล เมดิเตอร์เรเนียน และเป็นจุดชมวิวของชาวอเล็กซานเดรีย และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตลอดจนทุกวันนี้  ภายในของป้อมปราการ กอย เบย์ ได้ปรับปรุงทําเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทหาร และ ใช้เก็บอาวุธ สงครามที่เคยใช้ทําการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น ปืน ดาบ ในยุคต่างๆ ได้จัดแสดงไว้
จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงไคโร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงไคโร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ระหว่างเดินทางไปสนามบิน
23.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS-960
 วันที่ 10 กรุงเทพฯ
12.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ราคา และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ *

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป
 
 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)                                                  ท่านละ
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว  ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
84,900.-
7,000.-
การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) :
 
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 25,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ  พร้อมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประทศ ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง (น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าเรือสำราญตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) ภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร และบนรถโค้ช
 • ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่าอียิปต์ สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว)
 • ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 1,000,000 บาท
 • สินค้าพรีเมี่ยม *** กระเป๋าเดินทางล้อลากท่านละ 1 ใบ ***
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าส่งขึ้นห้องที่โรงแรม
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าทำธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคาเช็ค ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การยกเลิกการจองทัวร์ :
 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 • คืนค่ามัดจำ 100%
 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วัน
 • หักมัดจำ 25,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วัน
 • เก็บค่าบริการ 100%
เอกสารทำวีซ่า :  *** ใช้เวลาในการดำเนินการวีซ่า 14-20 วันทำการ / ไม่ต้องโชว์ตัว ***
  - หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
- แบบฟอร์มวีซ่าอียิปต์ (สำหรับท่องเที่ยว)
- ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม (ทัวร์จัดการ)
- จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนการค้า
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน) + จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  
หมายเหตุ :
 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN / DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (WHEELCHAIR), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


001  by GTG แกรนด์ อียิปต์ 10 วัน 7 คืน (MS) 007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\006 สิงหาคม\006 เส้นทางพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com