dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน
   โปรแกรมพิเศษ .......สำหรับคนพิเศษ เยือนประเทศภูฐาน อาณาจักรเล็กๆในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ที่มีกำเนิดย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อราวประมาณ1,300ปี ก่อนแทรกตัวอยู่อย่างสงบเสงี่ยมระหว่างเขตแดนของจีนและอินเดียดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่อารยธรรมของโลก   ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัวและความร่ำรวยในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา  ซึ่งชาวภูฐานหรือชาวดรุ๊กปายึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายของพวกเขาตลอดมาความร่ำรวยเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของชาวตะวันตกหาใช่ความสุขของชาวภูฐานไม่หากแต่ว่าความสุขมวลรวมของชาติอยู่กับการดำเนินชีวิตแบบฉบับของชาวภูฐาน...ที่คุณก็สามารถได้เรียนรู้และสัมผัสกับการเดินทางครั้งนี้
   กำหนดเดินทาง  : 17-21,22-26,23-27ต.ค./5-9,19-23พ.ย./3-7,10-14ธ.ค.57
   กำหนดเดินทาง  : ปีใหม่ 28 ธ.ค. 57 – 1 ม.ค. 58/ 30 ธ.ค. 57 – 3 ม.ค. 58
 วันที่ (1) กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู
กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข สายการบิน Bhutan Airlines (B3) หรือ Druk Air (KB)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร  โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) หรือ Druk Air (KB) เที่ยวบินที่ B3701/KB…
09.45 น. ถึง...พาโร ในเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
vนำชมเมือง พาโร (Paro) ที่ตั้งอยู่เหนือเทอกเขาหิมาลัย ด้วยความสูง 7000 ฟิต นำชมตัวเมืองที่ถูกไฟไหม้หลายครั้ง ตัวเมืองปัจจุบันสร้างในปี ค.ศ. 1985 บ้านเรือนสร้างแบบพื้นเมืองมีความสูง 2-3 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นซีเมนต์เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตกแต่งตัวอาคารด้วยสีสันและลวดลายงดงามแปลกตาไปทั้งเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้า พาท่านไปช้อปปิ้งบนถนนสายหลักระยะทางสั้นๆสายเดียวของเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นเมืองและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นงานฝีมือ
  นำท่านPARO DZONG) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1646 ซึ่งใช้เป็นที่ป้องกันข้าศึกศัตรูมากว่า 250 ปี แต่ถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1907 และถูกสร้างเป็นโบสถ์หลังไฟไหม้ ด้วยไม้ขนาดใหญ่เข้าลิ้น (ไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียว) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริการกิจการสงฆ์ของเมืองพาโร มีพระสงฆ์จำวัดประมาณ 200 องค์  ชมความงามของตัวอาคารโดยเฉพาะไม้ที่งดงามไปด้วยสีสันและการแกะสลัก
  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ BHUTAN NATIONAL MUSEUM (TA DZONG) ซึ่งแต่เดิมเป็นหอคอยสังเกตการณ์ สร้างในปี ค. ศ .1651  และได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีค.ศ. 1968  แต่มีลักษณะล้ายวัดมากกว่า งานแสดงส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ชมภาพพระบฏ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมที่ใช้ประจำวัน เครื่องแต่งกาย ชุดเสื้อเกราะ สัตว์สต๊าฟและแสตมป์ เป็นต้น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. เดินทางต่อไปยังเมืองทิมปู (ระยะทาง 80 ก.ม.  ใช้เวลา 1.50 ชั่วโมง)  ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีลำธารไหลขนาบข้าง ท่านจะได้รับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับน้ำเย็นฉ่ำที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย
16.00 น. ถึงเมืองทิมปู.. นำท่านชมทิมปูซอง (Thimpu Dzong)  ซึ่งเป็นวัดหลักและใหญ่ที่สุดในภูฐาน เทียบได้กับวัดพระแก้วของเรา ซึ่ง ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ทำการของรัฐบาล และองค์ประมุข จึงเป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจักร เปรียบเสมือนหัวใจที่รวมจิตวิญญาณของภูฐานทั้งหมด  สถานที่แห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด โดยปกติจะอนุญาตให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภูฎานเท่านั้น  นอกจากนั้นเราจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์ของภูฎานอีกด้วย (หมายเหตุ – การจุดดวงประทีปในทิมปูซอง ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางด้วย เนื่องจากบางช่วง พระประจำวัดจะไปจำวัดที่อื่น)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ ณ  HOTEL SERNYA , THIMPHU หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ (2) ทิมพู- ภูนาคา -ทิมพู
ทิมพู- ภูนาคา -ทิมพู
07.00 น. รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่  ภูนาคา (Punaka)  โดยจะหยุดพักที่ ดอร์ชูล่า(Dorchula) จุดที่สูงที่สุดของเส้นทางที่เราผ่านระดับความสูง 2,743 เมตร และชมยอดเขาทางทิศเหนือ  ถ้าท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันออก มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดเวลา นอกเหนือจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว บริเวณนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระราชินีในกษัตริย์พระองค์ก่อน (King Jigme Singye Wang Chuck)ได้โปรดให้สร้างเจดีย์จำนวน 108 องค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการที่กษัตริย์พระองค์ก่อนได้เสด็จปราบจลาจลด้วยพระองค์เองที่ชายแดนภูฐานและอินเดีย เมื่อปีพ.ศ. 2003
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง (ภูนาคา)
13.00 น. เยี่ยม ชมปราสาทภูนาคาซอง (PUNAKA DZONG) ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันท่านจะได้เข้าไปชมภายใน ซึ่งตกแต่งด้วยศิลปะอันงดงามเฉพาะตัว ท่านจะได้เห็นเณรจำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมบางส่วนเป็นห้องบูชาซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปูนาคาซอง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1837 แต่ได้รับความเสียหายในเวลาต่อมาเนื่องจากไฟไหม้และน้ำในแม่น้ำไหลเอ่อขึ้นมาท่วม ปัจจุบันได้ซ่อมแซมให้สมบูรณ์กว่าเดิม  ที่ปูนาคา ในหน้าหนาวอากาศจะอุ่นกว่าที่อื่น สมเด็จพระสังฆราชของภูฏานจึงเสด็จมาประทับที่นี่ในหน้าหนาวด้วย จึงถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูฏานในหน้าหนาว   
ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองทิมพู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ณ  HOTEL SERNYA, THIMPHU หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ (3) ทิมพู-พาโร  
ทิมพู-พาโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้ว CHECK - OUT
  นำชม MEMORIES CHORTEN สถูปสีขาวยอดสีทอง สูง 200 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล สร้างในปี ค.ศ. 1974 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงกษัตริย์ที่ 3 (KING JIGME DORJI WANGCHUCK)
  ชมที่ทำการไปรษณีย์ (Post Office) ท่านสามารถจับจ่ายซื้อแสตมป์ที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ ภูฐานจัดเป็นประเทศ “เจ้าแห่งแสตมป์” แห่งหนึ่งของโลก แสตมป์ของภูฐานจะมีให้เลือกในรูปแบบ และราคาที่หลากหลาย ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและพระราชวัง (ซอง) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่าง ๆ รวมถึงโปสการ์ดของสถานที่ต่างๆ
vจากนั้นนำท่านขึ้นบนยอดเขาเป็นจุดวิวที่สวยงามที่สุดของทิมปูเราจะมองเห็นเมืองทิมปูทั่วทั้งเมืองขากลับลงมาพาท่านไปสวนสัตว์ชม“ทาคิน” (National AnimalofBhutan)ถือเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฐานซึ่งเป็นสัตว์พิเศษที่มีลักษณะผสมระหว่างแพะกับวัวเป็นสัตว์ที่มีเฉพาะในประเทศภูฐานเท่านั้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) ซึ่งท่านจะได้เห็นเด็กนักเรียนชายที่รักการเรียนทางด้านศิลป์กำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆเช่นการแกะสลักไม้การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้นการวาดภาพพระบฏ หรือภาพทังก้า (Tanka) อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลา 1.50 ชั่วโมง)
16.00 น. นำท่านไปชมวัดคิชู(KICHU TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระราชชนนีโดยท่านจะมาทำบุญและวิปัสสนาที่วัดนี้เป็นประจำภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงามในรูปทิเบต
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ ณ  JANKA RESORT  , PARO หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ (4) พาโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นำชม TAKSANK DZONG หรือเสือรังสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 วัดเป็นหนึ่งในสถานที่บูชาส่วนใหญ่ของผู้แสวงบุญในเทือกเขาหิมาลัยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บน หน้าผาสูง 900 เมตร สูงกว่าระดับทะเล 3000 เมตร เชื่อกันว่า กูรูริมโปเช ขี่เสือมาจำศีลภาวนาอยู่ในหน้าผาแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า  Taktsang สร้างขึ้นในปี 1692 โดย Tenzin Gyalse Rabgye Gyalse Tenzin Rabgye ที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณของ Padmasambhava ตำนานเชื่อว่า Padmasambhava (Guru Rimpoche) จาก Khenpajong ทิเบต ขี่หลังของเสือตัวเมีย บินไปยังสถานที่นี้ Guru Rinpoche และนั่งวิปัสสนา เป็นเวลาสามเดือนในถ้ำที่ Taktshang นอกจากนี้เขายังปราบปรามแปดหมวดหมู่ของวิญญาณชั่วร้ายและแปลงหุบเขาเพื่อพระพุทธศาสนา  และ Guru Rinpoche กลับไปทิเบตและส่งการเรียนการสอนเหล่าสาวกของพระองค์ .....
  **หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้ไม่รวมค่าขี่ลาท่านละ 20 USD และค่าทิปคนจูงลา **ต้องจองล่วงหน้าและไม่สามารถยกเลิกการจองได้ โปรดแจ้งกับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น (ลาจะนำท่านไปประมาณครึ่งทาง จากนั้นต้องใช้การเดินเท้าเพื่อขึ้นสู่วัดตั๊กซัง (Tiger Nest) เนื่องจากเส้นทางเดินเป็นหน้าผาสูงชัน และขากลับจะใช้การเดินเท้าลงมาบริเวณลานจอดรถ)
เมืองปาทัน  
 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนเขา (อาหารมังสวิรัติ)
17.00 น. นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาหรือวัดรังเสือกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย    
18.30 น. พิเศษ....เชิญทุกท่านร่วมแต่งกายตามแบบภูฐาน หรือชุดประจำชาติภูฐาน พร้อมชมโชวร์การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวภูฐาน ระบำหน้ากากเทซูที่หาดูได้ยากเพราะทางประเทศภูฐานจะจัดช่วงงานเทศกาลปีละครั้งประมาณ ก.ย. หรือต.ค.แล้วแต่ปฏิทินภูฏาน
(หมายเหตุ: ชุดแต่งกายประจำชาติจัดเตรียมโดยทางบริษัท หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จำกัด เพื่อใส่เข้าร่วมงานเท่านั้น)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ ณ  JANKA RESORT , PARO หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 วันที่ (5) พาโร -กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน
11.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) หรือ Druk Air (KB) เที่ยวบินที่ B3700/KB
16.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม...

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
 (โปรแกรมภูฏาน 5 วัน 4 คืน) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี

จำนวนผู้เดินทาง กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน
(ห้องละ 2 - 3ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคา 15-20 ท่านขึ้นไป 17-21,22-26,23-27 ต.ค. 57 55,900.- 6,500.-
5-5,19-23 พ.ย.57
3-7,10-14 ธ.ค. 57
55,900.-
ปีใหม่ 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 58
ปีใหม่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58
55,900.-

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีไม่ถึงกำหนด
เนื่องจากเป็นกฎของสายการบินหากวางเงินมัดจำที่นั่งแล้วเสมือนออกตั๋วไม่สามารถRefund ได้ทุกกรณี

ภูมิอากาศ   เนื่องจากภูฐานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบ กึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขา

 • อุณหภูมิ กลางวัน 14–23 องศาเซลเซียส   กลางคืน   5 – 15  องศาเซลเซียส มี 4 ฤดู คือ
 • ฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
 • ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงนี้อาจจะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฟ้าใส
 • ฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส
 • ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม- กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง

อัตราค่าบริการรวม :

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊ก แอร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า
 • ค่าที่พักโรงแรม โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท)
 • ค่าพาหนะระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ 4USD/ท่าน/วัน (ต่อลูกค้า) (รวม 20USD ต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดการเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานบริการ,พนักงานยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน(ถ้ามี)
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ส่งมอบให้บริษัทภายใน 10-15 วัน เพื่อส่งขอวีซ่าที่ประเทศภูฏาน

 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT ) ที่มีอายุใช้งานไม่ค่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  (นำไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ภูฐาน)

 

การชำระเงิน
     ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตที่ชัดเจน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ   

*ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
     - กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว****
          (ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน)**
     - กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
     - กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
     - กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
     - อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขต่างๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน(หรือตามที่ตกลงกับบริษัทฯ)
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
      1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
      2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
      3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
      6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
      7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
      เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

001 by HH ภูฏาน ตุลา-พย B3 \2014\007 กันยายน\006 เส้นทางพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com