dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
เที่ยวกรีซ
กรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9 วัน
Mykonos–Santorini-Delphi–Kalambaka–Athensย้อนรอยสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของกรีก“อะโครโปลิส “ ณ กรุงเอเธนส์
เที่ยวเมืองเดลฟี่ Delphi มรดกโลกได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ไม่พลาด สำนักสงฆ์ลอยฟ้า เมทีโอร่า อารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เที่ยวเกาะซานโตรินี่ และ เกาะมิโครนอส สถานที่พักผ่อนของเหล่าคนดังทั่วโลก ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านพลาก้า
เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์
กำหนดการ 10-18 ต.ค. 57 **ยืนยันการเดินทาง ท่านละ 99,900.-
  14 พ.ย.  4 ธ.ค.   (109,900.-)      27 ธ.ค. 57   (112,900.-)
 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาเตอร์ Row Q14 เคาเตอร์อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร – เอเธนส์
00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ MS961
04.55 น. ถึงสนามบินไคไร นำท่านต่อเครื่องบินเพื่อบินสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ MS747
12.30 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ หลังผ่านพิธีกรรมตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงประเทศกรีซ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ได้ตั้งชื่อตามเทพีอธีนา (Athena) เมืองที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3000 ปี เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกตะวันตกและยังเป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่น ๆ ตามมาด้วยมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคไมชินี และยุคสงครามกลางเมืองที่ทรอย Troy และต่อเนื่องเข้ายุคดอเรียน Dorian นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนั้นนำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis)  โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  นำท่านชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอธีนา เป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล  และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร – เอเธนส์
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ATHENS NOVOTEL HOTEL
กรุณาแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักที่เกาะมิโคนอส 1 คืน และเกาะซานโตรินี่ 1 คืน
กระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่เอเธนส์
 วันที่สาม เอเธนส์ – เกาะมิโคนอส
เอเธนส์ – เกาะมิโคนอส
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์ (Breakfast Box)
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือราฟิน่า เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส
07.50 น. ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสโดยเรือ SUPERFERRY II ขนาดใหญ่ที่ให้ความเร็วสูงสะดวกสบายสู่เกาะมิโคนอสเกาะแห่งการพักผ่อน ที่ผู้คนนิยมมาเดินทางมาเพื่อพักตากอากาศ และพักผ่อนกันอย่างคับคั่งในช่วงฤดูร้อน (เรือ 3 ชม)
12.20 น. เดินทางถึงเกาะมิโคนอส นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Mykonos Place Hotel ให้ท่านเพลิดเพลินกับการวิวทิวทัศน์ของทะเลอีเจี้ยน จากนั้นนำท่านเดินเท้าสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที)
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นเดินเล่นบนเกาะมิโคนอส  ชมย่าน” Chora” หรือย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้า ระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือ หลากสีสันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยากชม “Little Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรย์กับ “Windmills” หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกกันว่า “Kato Myloi” ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม MYKONOS PALACE HOTEL
 วันที่สี่ เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ – เมืองเอีย
เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ – เมืองเอีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
14.55 น. อิสระให้ท่านเดินเล่นบนเกาะตามอัธยาศัยหรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่อิสระอาหารกลางวัน
  ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี่โดยเรือ HighSpeed 5  เรือขนาดใหญ่ภายในมีจำหน่ายขนมและน้ำดื่ม
(ท่านที่มีอาการเมาเรือ สามารถขอยาแก้เมาเรือจากหัวหน้าทัวร์)
17.35 น. เดินทางถึงซานโตรินี่ (Santorini) เกาะแห่งสวรรค์เกาะในฝันของผู้มาเยือนทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งและชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เดินทางสู่เมืองเอีย ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันชมว่าเมืองเอีย เป็นเมืองที่เล็ก แต่อุดมไปด้วยเสน่ห์มนขลังมากมาย กับผู้คนที่รักในประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ และความเงียบสงบ นำท่านชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกอันงดงามประดุจดั่งภาพวาด ซึ่งท่านจะประทับใจตราบนานเท่านาน กับภาพสีสันของขอบฟ้า และผืนน้ำมาบรรจบกันอย่างงดงามประหนึ่งท่านกำลังมองผลงานชิ้นเอกของจิตรกรชื่อดัง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ / พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม SANTORINI EL GRECO HOTEL
 วันที่ห้า เมืองฟิร่า –กรุงเอเธนส์
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บบรรยากาศเกาะที่ได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนีย
12.00 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรมพร้อม นำท่านเดินเท้าสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
(ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินชมความสวยงามของเมืองฟิร่า Fira Town ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ เป็นศูนย์กลางอันทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันที่เป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงาม
เลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
 เมืองฟิร่า –กรุงเอเธนส์
  “นั่งกระเช้าเที่ยวละ 5ยูโรต่อท่านและขี่ลาเที่ยวละ 8 ยูโรต่อท่านไม่รวมอยู่ในโปรแกรม”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์  โดยสายการบิน โอลิมปิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ A3 357
เที่ยวบินภายในประเทศเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมาก คนละ 1 ใบน้ำหนัก 20 กก.
21.10 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักภายในโรงแรมATHENS NOVOTEL HOTEL (พบกระเป๋าใบใหญ่ที่ฝากไว้)
 วันที่หก กรุงเอเธนส์ – เมืองเดลฟี – เมืองกาลัมบาก้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟี่ Delphi ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่านชมเมืองเดลฟี่ ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของกรีกโบราณ ปัจจุบันวิหารแห่งเทพอพอลโล ผุพังจนเหลือแต่ซาก ชมสเตเดียม แห่งเดลฟี ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก
กรุงเอเธนส์ – เมืองเดลฟี – เมืองกาลัมบาก้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกาลัมบาก้า (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานที่เป็นที่ตั้งของเมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขา Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกาลัมบาก้า Kalambaka ตั้งอยู่ที่ความสูง 245 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม/ พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม
DIVANI METEORA HOTEL
 วันที่เจ็ด เมทีโอร่า – กรุงเอเธนส์  
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
นำท่านออกเดินทางสู่ สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า Meteeora of Meteora พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ Monastery ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชั้นจากพื้นราบเนื่องจากพระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์ก ที่นับถือศาสนาอิสลามและกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซและพบว่าแท่งหินทรายสูงชั้นเหล่านี้เป็นสถานที่ ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปในราว 800-900 ปีก่อนเมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น ที่ยังคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หมู่บ้านสำนักสงฆ์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ 2531
หมายเหตุ      ขึ้นสำนักสงฆ์ผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาวเท่านั่น และผู้หญิงเวลาเข้าโบสถ์จะมีกระโปรงยาว
ให้ยืมสวมทับ กรุณาเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายเพราะว่าเดินขึ้นบันไดเยอะ
เมทีโอร่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม ATHENAEUM INTERCONTINENTAL HOTEL
 วันที่แปด กรุงเอเธนส์ – ไคโร
08.00 น. รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์จากโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   
15.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดยเที่ยวบิน MS748
17.00  เหินฟ้าโดยเที่ยวบิน MS748 (ใช้เวลาบิน 2 ชม.)
18.00 ถึงสนามบินไคโร / นำท่านต่อเที่ยวบินเข้ากรุงเทพฯ MS960
22.35 ออกเดินทางจากไคโร เข้าสู่กรุงเทพฯ
 วันที่เก้า กรุงเทพฯ
12.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน

อัตราค่าบริการ (กรุณาจองล่วงหน้า 6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เพราะว่าวีซ่ากรีซต้องแปลเอกสาร

พิเศษเดินทางวันที่  10-18 ต.ค. โปรโมชั่น
  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ราคาท่านละ(คณะ 10 – 15 ท่านขึ้นไป ) 99,900 บาท
  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ราคาท่านละ(คณะ 16– 20 ท่านขึ้นไป ) 96,900 บาท
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  95,900 บาท
  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,000 บาท
   
เดินทางวันที่ 14 - 22 พย. / 4 – 12 ธ.ค. / 27 ธ.ค.- 4 มกราคม 2558 *(เพิ่ม 3,000 บาท)
  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ราคาท่านละ 109,900 บาท
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   105,900 บาท
  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  16,000 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
     1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
     2.ค่าภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมัน,ประกันภัยทางอากาศ
     3.ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 75 ปี)
     4.ค่าภาษีในประเทศกรีซ
     5.ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
     6.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
     7.ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ (ท่านที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มเชงเก้น จะต้องมาแสดงตนเพื่อสแกนลายนิ้วมือ)
     8.เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง
     1.ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)
     2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 ยูโร)
     3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
     4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
     5.ไกด์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
     6.ค่ายกกระเป๋าขึ้นลง ตามโรงแรมต่างๆ

การชำระเงิน  
      งวดที่ 1          :สำรองที่นั่งจ่าย25,000บาท/ท่าน
     งวดที่ 2          : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า    (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)          (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
     ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ :
     1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
     2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
     3.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นได้ทำการตกลงหรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
     4.ตั๋วเครื่องบินในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
     5.โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
       ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยู่ในความความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 

006 by MRC GREECE_9D6N \007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\007 กันยายน\006 เส้นทางพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com