dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
เที่ยวกรีซ
กรีซ หรือเรียกอีกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเฮเลนิค (Helenic Republic) เป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี อยู่ติดทะเลเอเจียนทางด้านตะวันออกติดกับทะเลไอโอเนียน และทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ทางด้านทิศตะวันตกและใต้ กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยะธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ชมสำนักสงฆ์ที่สร้างไว้อย่างอัศจรรย์ที่เรียกว่า “เมทีโอร่า”
     ชมพระอาทิตย์ตกที่ “หมู่บ้านเอีย” (OIA Village) จุดชมวิวที่สวยที่สุดของซานโตรินี่
ล่องเรือเฟอร์รี่ พักผ่อน เดินตากอากาศบน “เกาะมิโคนอส” ได้อย่างจุใจ
พักค้างคืนบน “เกาะซานโตรินี่” เกาะที่ขึ้นชื่อว่าสวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ชมเมือง “เดลฟี” หรือสะดือโลก ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นมรดกโลก “นั่งเครื่องขากลับ” เมืองเอเธนส์ ไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือทั้งวันสะดวกสบายกว่า
ตุลาคม17-25 ต.ค.57
ตารางเที่ยวบิน
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา
วันที่สอง กรุงเทพฯ โดฮา BKK-DOH QR-837 0240-0530
วันที่สอง โดฮา เอเธนส์ DOH-ATH QR-201 0730-1230
วันที่เจ็ด ซานโตรินี่ เอเธนส์ JTR-ATH A3-357 1415-1500
วันที่แปด เอเธนส์ โดฮา ATH-DOH QR-202 1405-1835
วันที่แปด โดฮา กรุงเทพฯ DOH-BKK QR-822 2045-0735+1

 

วันแรก กรุงเทพฯ  
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8-9 แถว Q  
วันที่สอง โดฮา-เอเธนส์-เดลฟี-คาลัมบาก้า  
02.40 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-837  
05.30 น. คณะเดินทางมาถึงกรุงโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร์ (ตามเวลาท้องถิ่น)  
07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์" โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR-201  
12.30 น.
 • เดินทางต่อไปยังเมืองเดลฟี (DELPHI)
เมืองเดลฟี ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
 •  เดินทางผ่านเมืองอะราคอวา (ARACHOVA)
โดฮาเมืองเล็กๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดลฟี ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล่
 •  ชมสเตเดี้ยมแห่งเดลฟี (THE STADIUM OF DELPHI)
The Stadium ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก จากนั้นชม น้ำพุคาสตาเลีย Castalia Spring ที่นำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี Delphi Museum มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปั้นของโรมันจำนวนมาก รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวบนของอันดินูส ชู้รักของจักรพรรดิเฮเดรียน รวมถึงรูปปั้นของสฟิงค์ นักกรีฑาของกรีกโบราณ
 •  วิหารอพอลโลชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO)
ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณซึ่งเป็นสุริยเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ผุพังจนเหลือแต่ซาก
 •  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA)
ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาเมทีโอร่า Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลัมบาก้า ตั้งอยู่ที่ความสูง 245 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม     
  NAFSIKA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม คาลัมบาก้า-เมทีโอร่า-เอเธนส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 •  ชมอารามแห่งเมทีโอรา (METEORA MONASTERY)
นำท่านออกเดินทางสู่ สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า Meteeora of Meteora พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ Monastery ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ เนื่องจากพระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปในราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นอกจากนั้น อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์” ตอน For Your Eyes Onlyสำนักสงฆ์แห่งเมทีโอร่า Monasteries of Meteora ในสมัยก่อน การขึ้นไปยังสำนักสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากมาก ต้องใช้เชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดทางขึ้นและสะพานเชื่อมเมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ.2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 • เดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) เมืองหลวงของประเทศกรีซ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม  

ATHENS IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
 วันที่สี่ เอเธนส์-ท่าเรือราฟิน่า-เกาะมิโคนอส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือราฟิน่า (Port of Rafina) เพื่อไปยังเกาะมิโคนอส  
07.50 น. ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ SUPERFERRY ll ขนาดใหญ่ที่ให้ความเร็วสูงล่องไปตามทะเลเอเจี้ยน ซึ่งบนเรือนั้นเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน  
12.20 น. เดินทางมาถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่ง  Jet Set  หรือไฮโซซิตี้ ที่ซึ่งทั่วโลกนิยมมาพักผ่อน ตากอากาศกันอย่างคับคั่ง นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
บ่าย จากนั้นนำท่านชม Chora หรือย่าน เมืองเก่า (Old Town) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังที่ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้า ระเบียงดอกไม้ที่รายรอบไปด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาดูชมได้ยากของเกาะมิโคนอสซึ่งเกาะแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามหลานชายของเทพอพอลโล และเป็นสถานที่ที่เกิดการต่อสู้ในตำนานระหว่างซุสและไททันในยุคคลาสสิก และเป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งมีขนาด 30 ตารางไมล์ มีประชากรราว 10,000 คนที่โชคดีพอจะได้อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองหลวงของเกาะนั้นมีชื่อเดียวกับชื่อเกาะคือ มิโคนอส และเป็นเมืองน่ารักที่อยู่ตรงกลางอ่าว จากตัวเมืองนี้มีถนนเล็กๆคดเคี้ยวไปไม่มีสิ้นสุด สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป็นสไตล์ซิคลาดิก คือเป็นตึกสีขาวที่มีหลังคาทรงโดมสีฟ้า มีการออกกฎหมายบังคับให้สร้างตึกในรูปทรงนี้เหมือนกันทั้งหมด แม้แต่ตึกใหม่ก็ต้องสร้างให้เหมือนกัน จากนั้นนั่งรถเดินทางต่อไปยังชายหาดทั้ง 3 ชายหาด ซึ่งประกอบไปด้วย Kalafatis, Agios Stefanos และ Agios Giannis Beach สามารถมองเห็นวิวของ Delos ได้จาก ณ จุดนี้  จากนั้นนำท่านชมอีกส่วนหนึ่งบนเกาะมิโคนอส ซึ่งเรียกกันว่า “ลิตเติ้ลเวนิซ” (Little Venice) จุดที่ซึ่งถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส ในประเทศอิตาลี และมหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi เกาะมิโคนอส เดิมทีนั้นมีกังหันลมโบราณมากมาย เพราะที่เกาะมิโคนอส เคยเป็นจุดแวะพักระหว่างทางของเส้นทางการเดินเรือค้าขายระหว่างเวนิซและเอเชีย ซึ่งใช้กังหันลมบนเกาะนี้ในการโม่แป้งสาลีเพื่อทำให้มันง่ายต่อการขนส่ง ในตอนนั้นมีกังหันลมมากกว่ายี่สิบตัวบนเกาะนี้แต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะกังหันลมตัวสุดท้ายหยุดทำการโม่แป้งไปตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1960
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัยแบบกรีซ จิบกาแฟรสเข้ม กับเค้กวาฟเฟิลอันหอมหวาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  PETINOS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 วันที่ห้า เกาะมิโคนอส-เกาะซานโตรินี่-ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  หลังอาหาร เดินทางสู่ ท่าเรือเกาะมิโคนอส (Port of Mykonos) นำท่านล่องเรือ HIGH SPEED เดินทางสู่เกาะซานโตรินี่ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวของเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) ซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก “หากใครยังไม่ได้มีโอกาสมายังเกาะแห่งนี้ ถือว่าท่านยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ”
 
 • เดินทางมาถึงท่าเรือเกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND)
เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 •  เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE)
ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้ที่พลาดไม่ได้!
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  DANA VILLAS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 วันที่หก ซิตี้ทัวร์ เกาะซานโตรินี่  
ซิตี้ทัวร์ เกาะซานโตรินี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นหน้าผาโดย เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) สะดวกสบายเพียง 10 นาที ชมความงามของเกาะซานโตรินี่จากมุมสูง สู่ยอดหน้าผาของเกาะซานโตรินี่ (กรณีขึ้น-ลง บางท่านอาจจะเลือกใช้เคเบิ้ล ทั้งขาขึ้น-ขาลงก็ได้ ไม่มีการบังคับแล้วแต่สะดวก แต่กรณีขาขึ้นแนะนำให้ใช้เคเบิ้ลคาร์ เนื่องจากท่านจะประหยัดเวลาได้มากกว่า) จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานไปกับการ นั่งลา (Donkey Ride) พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ในการใช้เดินทางของชาวเมืองซานโตรินี่แห่งนี้ จากบนหน้าผาลงสู่ท่าเรือที่มีบันไดกว่า 500 ขั้น และเป็นทางเดินซึ่งสะดวกและปลอดภัยภายในเวลาแค่เพียง 20 นาที
นำท่านชมความสวยงามของ เกาะซานโตรินี่ Santorini Island มีความสวยงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะคิคคลาเดส ซึ่งหมู่เกาะนี้ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของการจินตนาการถึงเกาะในกรีซบ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโม ที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสด จากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสดใส ชมวิวที่สวยงามของเกาะที่มีอาคารบ้านเรือนสีขาวครอบคลุมยอดเขาบนเกาะสวยงามดุจดั่งยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ นำท่านชม หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฟิร่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงค์ที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย ซึ่งบริเวณโดยรอบท่านจะได้สัมผัสกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงร้านรวงต่าง ๆ สินค้าแบรนด์เนมที่กระจัดกระจายอยู่ตามซอกซอย และที่เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาอาบแดด ซึ่งบริเวณเกาะแห่งนี้มีหาดมากกว่า 20 หาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  DANA VILLAS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 วันที่เจ็ด ซานโตรินี่-ชมภูเขาไฟเนีย คาเมนี่-เอเธนส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  ซานโตรินี่นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงามของธรรมชาติชมวิวของ ภูเขาไฟเนีย คาเมนี่ (Nea Kameni Volcano)  ชมธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาของหินภูเขาไฟที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวาซึ่งไม่เหมือนในที่แห่งใด เนื่องจากเป็นกลุ่มภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ Thermal Hot Springs บ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางทะเล (ควรเตรียมผ้าเช็ดตัวและชุดว่ายน้ำไปด้วย) อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายด้วยการพักผ่อนกับการแช่น้ำอุ่นๆ ที่จะทำให้ท่านสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินเธียร่า เกาะซานโตรินี่  
14.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์” โดยสายการบินเอเจี้ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ A3-357  
15.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ (ตามเวลาท้องถิ่น) นำท่านชมเมืองหลวงของประเทศกรีซ นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสชินแท็กม่า (Syntagma Square) แหล่งศูนย์รวมธุรกิจ และย่านการค้า แฟชั่นสินค้าพื้นเมืองไปจนถึงสินค้าแบรนเนมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก และของที่ระลึกตามอัธยาศัย ผ่านชมรัฐสภา พระราชวังหลวงปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี โรงละครแห่งชาติ ผ่านชมมหาวิทยาลัยเอเธนส์ที่มีชื่อเสียง ชม สนามกีฬาแพนอเธอร์นิค โอลิมปิคสเตเดี้ยม (Pan Athenaic Olympic Stadium) และลอดผ่านซุ้มประตู Hadrian’s Archชมวิหารเทพเจ้าเซอุส  นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลักก้า (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ย่านชอปปิ้งแบบ Market หรือตลาดนัด ที่มีร้านค้ามากมาย 200 ร้าน ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวัน และยามค่ำคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายอำลาเมืองเอเธนส์ ท่านสามารถหาซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินฯ เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  ATHENS IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
 วันที่แปด เอเธนส์-อะโครโพลิส-วิหารพาร์เธน่อน-ซินแท็กม่า-พลักก้า-กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  จากนั้นนำท่านสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร ชมวิหารพาร์เธน่อน (Parthenon) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และแคลลิเครติส  วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาเธน่านับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองที่ 2 มีอารยะธรรมอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก และชม โบสถ์นิเก้ (Temple of Athena Nike) โบสถ์อีเรคธี ในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฯ  
14.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-202  
18.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  
20.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-822  
 วันที่เก้า กรุงเทพฯ  
 07.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ  
 
ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน ขึ้นไป
 
 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
หมายเหตุ: กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน (10-14 ท่าน) เพิ่มท่านละ
       104,900.-
         12,000.-
           6,000.-
การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)
 
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 
ค่าทัวร์รวม :
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ชั้นประหยัด
 • ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ภายในประเทศ ซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินเอเจี้ยน แอร์ไลน์ (A3)
 • ค่าตั๋วเรือ (SUPER FERRY ll)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • เคเบิ้ลคาร์ และ นั่งลา
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณ 2 ยูไร/ ท่าน/ วัน รวม 16 ยูไร ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าแปลเอกสาร (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
การยกเลิก :
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอเงินคืนได้)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50%
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และเหลือหน้าไว้แสตมป์อย่างน้อย 2-3 หน้า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก) ทางสถานทูตไม่รับพิจารณากรณีรูปที่ถ่ายเอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 • การเงิน (หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน)
 •  
 • การงาน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน, ใบจดทะเบียนการค้า
พนักงานบริษัทฯ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน, เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน, เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
นักเรียน-นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
**กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ออก ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง**
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
หมายเหตุ :
 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
010 by GTG สัมผัสมนต์เสน่ห์..แห่งกรีซ 9 วัน17-25 ต.ค.57 (QR) 007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\005 กรกฎาคม\006 เส้นทางพิเศษ

 


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com