dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
เที่ยวศรีลังกา

* ตะลุยเมืองมรดกโลก ... สิกิริยา – ดัมบุลล่า – แคนดี้
* สัมผัสความอลังการของพระราชวังบนภูเขาสูง อายุกว่า 1500 ปี
* นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ “พระธาตุเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้
* ชม “วัดทีปะทุตตมาราม” วัดไทยอายุนานกว่า 100 ปี ที่สร้างในสมัย ร. 5

กำหนดการ 1 พฤศจิกายน 57 –  30 เมษายน 58
 วันแรก กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน SRI LANKAN AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
07.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่  UL405
10.55 น.  กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ เดินทางถึงท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา 
(เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่
กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและ
อังกฤษได้มาก่อสร้างอาคารและจัดวางผังเมืองให้โคลัมโบ ทำให้กรุงโคลัมโบมีบรรยากาศคล้ายกรุง
ลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมืองโคลัมโบ และสองข้างถนนนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ลักษณะตัวอาคารคล้ายกับอาคารในประเทศอังกฤษ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี  ... จากนั้นนำท่านไปยัง วัดทีปะทุตตมาราม ซึ่งเป็นวัดไทยในกรุงโคลอมโบ อายุนานกว่า 100 ปี ในอดีต สมัยรัชกาลที่ 5 มีเจ้านายไทยพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พันเอก(พิเศษ)พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ได้มาทรงผนวชอยู่ที่ลังกา(ภายหลังได้กลับไปยังประเทศไทย และ ทรงลาสิกขา) ระหว่างนั้น ได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ที่รวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมถึง 4 ชาติ คือ ไทย ลังกา อินเดีย และพม่า ครั้นสร้างเสร็จทรงถวายพระนามว่า รัตนเจดีย์ เมื่อปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จเยือนศรีลังกา ก็ได้ทรงปลูกต้นจันทน์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย และในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดนี้อีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย ... ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนิกัมโบ  ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบันลือโลก อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสียง
 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าที่พัก ณ CLUB HOTEL DOLPHIN NEGOMBO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่สอง นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหาร - วะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหาร - วะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประ เทศศรีลังกา เมืองดัมบุลลา เป็นเมืองที่มีถ้ำอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง 500 ฟุตบนฐานกว้าง 1ไมล์ เป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสกาล คือ วัดถ้ำดัมบุลลา (GOLDEN ROCK TEMPLE)  กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุต แกะสลักจากแท่งหิน สำหรับในถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆ ยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำบนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหล ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองฮาบาราน่า (Habarana) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางมาไกล
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองโพรอนนารูวา (POLONNARUWA) ชมวิหารวะฎะดาเก (VATADAGE SHRINE) ที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปปางสมาธิประจำทิศทั้งสี่ อันหมายถึง พระพุทธเจ้า 4 องค์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่ด้านหน้าบันไดทางขึ้นมี มูน สโตน ขนาดใหญ่กว่าครึ่งวงกลมและทวารบาลที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด ชมวิหารถูปาราม ซึ่งออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านช่องลับกระทบพระ พุทธรูปภายในวิหารเกิดแสงระยิบ ระยับงามจับใจ จากนั้นนำชม วิหารกาล (GAL VIHARA) มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ (ปางสมาธิ ปางสีหไสยาสน์ ปางรำพึง) ที่แกะสลักจากภูเขาหินลูกเดียว ช่างงดงามและน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง เป็นงานสร้างสรรค์ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุและด้วยพระองค์ประสูติวันศุกร์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธ รูปบางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดรวมไว้กับพระพุทธรูปองค์อื่นด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
  ที่พัก ณ CHAAYA VILLAGE HABARANA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหาร - วะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 วันที่สาม ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ใช้เวลา 30 นาที) นำท่านขึ้นชม ภูเขาสิงห์โต (LION ROCK) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สร้างโดยกษัตริย์กัสยปาสมัยศตวรรษที่ 5 ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ frescos หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแคนดี้ (KANDY) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
14.00 น. จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงาม และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกด้วย
15.00 น. นำท่านไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัด ดาลดา มัลลิกาวะ (Dalada Maligawa) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองที่น่าตื่นใจยิ่งนัก ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระอุบาลี หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” พระอุบาลี จึงถือว่าเป็นผู้สถาปนาอุบาลีวงศ์ในศรีลังกา เป็นพระธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย...นำท่านไปชม ระบำแคนเดี้ยน (Kandy Dance) อันเป็นศิลปะการเต้นระบำต้นตำรับของศรีลังกา
ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance
ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ CINNAMON CITADEL KANDY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 วันที่สี่ แคนดี้ –  โคลัมโบ – วัดคงคาราม – วัดสีมามาลากา – ช้อปปิ้งของที่ระลึก – กรุงเทพฯ
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น. อำลาเมืองแคนดี้... นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลัมโบ นครหลวงของศรีลังกา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย แคนดี้ –  โคลัมโบ – วัดคงคาราม – วัดสีมามาลากา – ช้อปปิ้งของที่ระลึก – กรุงเทพฯ นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้ ... จากนั้นนำท่านสู่ วัดสีมามาลากา (Seema Malaka Temple) หรือรู้จักกันในนามวัดกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางทะเลสาป ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง หลังแรก ประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สอง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลังที่สาม เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก ของประเทศศรีลังกา
เย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา บาซาร์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ ห้างโอเดล
20.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
21.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 วันที่ห้า โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 886/888
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
   

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่มีตียง พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
 6-10, 20-24 พ.ย. 57
 4-8, 18-22 ธ.ค. 57
32,999.- 31,999.- 30,999.- 7,500.-
 *** ปีใหม่ *** 31 ธ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58 37,999.- 36,999.- 35,999.- 9,500.-
 *** ตรุษจีน *** 19-23 ก.พ. 58 34,999.- 33,999.- 32,999.- 8,000.-
 22-26 ม.ค. 58
 5-9, 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 58
 5-9, 19-23 มี.ค. 58
 2-6, 23-27 เม.ย. 58
32,999.- 31,999.- 30,999.- 7,500.-
 *** สงกรานต์ *** 11-15, 12-16 เม.ย. 58 35,999.- 34,999.- 33,999.- 8,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์,  ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าที่พักโรงแรมระดับมารฐาน ระดับ 4 ดาว
  • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว เข้าประเทศศรีลังกา

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  (ถ้าต้องการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
  • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ

เงื่อนไขการชำระเงิน
     
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 7,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง *และชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด (ในกรณีที่เดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด บริษัท ของสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ เร็วกว่ากำหนด)

หมายเหตุ
   >> การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการ มาที่ 02-902 5502 และได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-529 8890
   >> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ หรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
   >> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
   >> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
   >> ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
   >> อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน
กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
   >> กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ เฉพาะวันทำการทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทำเรื่องคืนได้หรือไม่ กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย และค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง


001  by MT ULCMB-001_ศรีลังกา ไช่มุกแห่งเอเซีย 5 วัน 3 คืน_1NOV'14-30APR'15 (บินไฟลท์เช้า)_เริ่ม 32,999 \007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\008 ตุลาคม\006 เส้นทางพิเศษ


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com