dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
เที่ยวแคชเมียร์
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน
หุบเขาสวรรค์ใต้ขอบหลังคาโลก
เดลี-อัครา-ชัยปุระ-ศรีนาการ์-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค
ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำ  สินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และป้อมปราการที่งดงามยิ่งใหญ่และอีกมากมายในความเป็นเลิศของ...อินเดีย
กรุงเดลี    นครหลวงแห่งวีรบุรุษในสงครามมหาภารตะ และนิวเดลี นครหลวงใหม่ที่มีการวางผังเมืองได้อย่างสวยงาม ติดอันดับหนึ่งในนครหลวงของโลกที่ได้มาตรฐาน
ทัชมาฮาล         1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลก
นครชัยปุระ      นครชมพู (เมืองแห่งชัยชนะ) มหาพระราชวังที่ยิ่งใหญ่บนยอดเขา
แคชเมียร์  สัมผัสกับเส้นทางบินที่สวยที่สุดในโลกจากเดลีสู่ศรีนาการ์ เลียบเทือกเขาหิมาลัย ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์มงกุฎเพชรของอินเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย มีเทือกเขาหิมะล้อมรอบทุกทิศทาง เหมือนมงกุฎเพชรที่ล้อมรอบทุ่งราบที่หลากหลายด้วยดอกไม้นานาชนิดและทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของแคชเมียร์ ทะเลสาบดาลซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใสสวย กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย เป็นกระจกสะท้อนความงามของทิวทัศน์ และท้องฟ้า ให้ภาพงามที่น่าอัศจรรย์ พักผ่อนบนเรือลำหรูที่สร้างจากไม้ซีดัลกลิ่นหอม และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งลำ นกสีสวยจากไซบีเรียนานาพันธุ์ที่แวะเวียนมาเล่นน้ำตลอดทั้งวัน ความสวยงามของแคชเมียร์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจของศิลปิน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนที่งดงามมากมาย แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนที่สวยที่สุดในโลก และจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมสำหรับผู้ที่ได้มาเยือน
กำหนดการเดินทาง 18-26 ตุลาคม 2557 
  27ธันวาคม 2557- 04 มกราคม 2558
ตารางเที่ยวบิน
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา
วันแรก กรุงเทพฯ เดลี BKK-DEL AI-333 0855-1200
วันที่สี่ เดลี ศรีนาการ์ DEL-SXR AI-866 1200-1330
วันที่แปด ศรีนาการ์ เดลี SXR-DEL AI-659 1415-1545
วันที่เก้า เดลี กรุงเทพฯ DEL-BKK AI-332 1325-1920
   
 วันแรก กรุงเทพฯ-เดลี-อัครา
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ที่เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่10 แถว W
08.55 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี ” โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI-333 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
12.00 น. เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. จากนั้นนำท่านชม วัดอัครชาดาม (Akshadham Temple) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swaminarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
15.30 น. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดียเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมือง เดลี และเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาลเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 200 กิโลเมตร)
ค่ำ เดินทางถึงเมืองอัครา รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  พักที่ JAYPEE PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 วันที่สอง อัครา(ทัชมาฮาล) -ชัยปุระ
อัครา(ทัชมาฮาล) -ชัยปุระ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทัชมาฮาล (Tajmahal) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายใน ทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ ซาจาร์ฮาล โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดเด่นเปลี่ยนสีไปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาด ทัชมาฮาล ให้ท่านเดินชมบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงวิวแม่น้ำยุมนาด้านหลัง ที่มองข้ามแม่น้ำไปจะเห็นโครงการ ก่อสร้างแบล็คมาฮาล ซึ่งพระเจ้าซาจาร์ฮาลตั้งใจจะสร้างคู่กับทัชมาฮาลแต่เพราะเหตุอันใด เราพาท่านไปหาคำตอบที่อัคราฟอร์ทกัน อัคราฟอร์ท (Agra Fort) ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตรเป็น พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านกระจกเงาที่ตั้งอยู่ในที่คุมขังสะท้อนเงาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ชัยปุระ (Jaipur) หรือนครสีชมพู (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทาง แวะชมวังฟาติเปอร์สิกรี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระเจ้าอัคบามหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ ไม่มีแท่น้ำไหลผ่านทำให้แห้งแล้ง จนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมือง และย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองชัยปุระ
ค่ำ เดินทางมาถึงเมืองชัยปุระ รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  พักที่ MARRIOT JAIPUR HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 วันที่สาม ชัยปุระ-เดลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ชัยปุระ-เดลี นำท่าน ชมเมืองชัยปุระ หรือนครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า ไจปูร์ หรือ ไจเปอร์ ท่านมหาราชาไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei jai singh II)เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1728 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city)เพราะในสมัยที่มหาราชา ราม สิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองชัยปุระเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปีค.ศ.1853 เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองชัยปุระ มหาราชา ราม สิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพู (อมส้ม) ทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับชัยปุระจึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชมซิตี้พาเลช (City Palace) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไปแต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองชัยปุระบางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ ที่ปากทางเข้า ซิตี้พาเลส  มีหอดูดาว จันทราแมนทาร์ Jantar Mantar สร้างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์ ผู้ซึ่งสนใจวิชาดาราศาสตร์ มีการสร้างนาฬิกาแดดสูงถึง 28 เมตร ชมฮาวามาฮาล พาเลซออฟวินด์ (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดย มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ประดับด้วยสิงห์ ศิลปะราชปุต สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูมีหน้าต่างถึง 953 ช่องซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู ซึ่งกษัตริย์ไสว ชัย สิงห์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเทือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ และนั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่า สายลม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  นำท่านชมพระราชวัง “แอมเบอร์ ฟอร์ท” (Amber Fort) สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงค์ ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ริมเชิงหน้าผามีทะเลสาบซึ่งสะท้อนภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเดลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOTEL ITC WELCOME, DWARKA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 วันที่สี่ เดลี-ศรีนาการ์-พาฮาลแกม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นทำการเช็คเอาท์ ออกจากที่พัก และเดินทางต่อไปยังสนามบินฯ
12.00 น. Q“เหิรฟ้าสู่ศรีนาการ์” (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI-866 ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) บางวันเครื่องอาจจะแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่สนามบินจัมมู
13.30 น. เดลี-ศรีนาการ์-พาฮาลแกม เดินทางถึงสนามบินศรีนาการ์ จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นชุมทางที่คนท้องถิ่นใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองจามมูและเดลีด้วย ”พาฮาลแกม” เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไปไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม
ค่ำ เดินทางมาถึงพาฮาลแกม รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักที่ PINE SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่ห้า พาฮาลแกม-ศรีนาการ์
พาฮาลแกม-ศรีนาการ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และ หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิต แบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงขัน สำหรับคนกลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจ้าง การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในราคาทัวร์ ประมาณ 700 รูปี/ท่าน) จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมือง เช่น พรมแคชเมียร์ ผ้าคลุมไหล่
พาฮาลแกม-ศรีนาการ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  นำท่านสู่เมืองศรีนาการ์ (Srinagar) หรือศรีนคร เมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลก มาเป็นศตวรรษ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร ได้เชื่อว่า เป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะที่ ประดิษฐ์จากไม้ ศรีนาคาตั้งอยู่ 2 ผั่งของแม่น้ำเฌลัม (JHELUM RIVER) ดังนั้นจึงมีสะพานข้ามแม่น้ำสายนี้อยู่ 7 สะพาน และแม้ว่าแต่ละสะพานจะมีชื่อแตกต่างกันอยู่แล้ว แต่ชาวเมืองจะเรียกสะพานด้วยลำดับการสร้าง เช่นสะพานที่สร้างขึ้นเป็นสะพานแรกจะได้ชื่อว่าสะพานหมายเลขศูนย์ (ZERO BRIDGE) ซึ่งนับตามการนับของชาวแคชเมียร์ ด้วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์นี้เอง ใน ศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรซาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้ทัชมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอัครา เพื่อมาเยือนดินแดนในแถบนี้ และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้สร้างลานหินอ่อนเพื่อเป็นทางลงไปยังทะเลสาบ สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ำพุร้อนหลายแห่งเพื่อเป็นสรงพระสำราญ และแม้เวลาใกล้สิ้นพระชนม์ จักรพรรดิซาฮังคีร์ยังมีพระประสงค์ที่จะเสด็จมาที่หุบเขาวรรค์แห่งนี้   ดังพระดำรัสสุดท้ายว่าไม่ทรงประสงค์สิ่งอื่นใดนอกจาก ”แคชเมียร์”
นำท่านเดินทางไป ชมสวนโมกุล ที่ตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชมสวนชาลิมาร์(Shalimar Garden) ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยาของเขา Nur Jehan สวนชาลิมาร์ เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต มีระยะทาง 15 กิโลเมตร จากศูนย์ต้อนรับการท่องเที่ยว (TRC) สวนที่สวยงามแห่งนี้มีทิวทัศน์กว้างใหญ่ไพรศาลกว่าที่อื่นๆ สวนแห่งนี้มีขนาด 539*182 เมตร และมีลานกว้าง 4 แห่ง มีหนึ่งแห่งยกตัวขึ้นสูงกว่าที่เหลือมีคลองพร้อมด้วยหินในลำคลองที่มันวาวทอดผ่านกลางสวน ลานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ Beautiful Baradari บ้านพักฤดูร้อนมีวงแหวนของเสาหินที่สร้างจากหินอ่อนสีดำ ซึ่งนำมาจาก  Pampore ถือเป็นจุดหมายสำหรับผู้มาเยี่ยมเยื่อนซึ่งเป็นธรรมเนียมของคู่รักโดยการจารึกชื่อคนรักลงบนที่วางของลาน
จากนั้น ชมสวนนิชา (Nishat Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และ ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาลมีภูเขา ZABARWAN ตั้งเป็นฉากหลังระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากถนนเลียบฝั่งทะเลสาบ นี่คือ “สวนแห่งความสุข” มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา PANJAL ซึ่งตั้งตระหง่านไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา NISHAT ถูกออกแบบในปี ค.ศ.1632 โดย ASAF KHAN พี่ชาย NUR JEHAN ครั้งหนึ่งสวนนี้เคยมีระเบียงยื่นลงไปทางทะเลสาบ แต่มีคนเข้าไปถึงจุดนั้นน้อยมากจึงได้ถูกความทันสมัยเข้าครอบงำ ด้วยการตัดถนนและมีร้านรวงข้าวถนนครั้งหนึ่งเคยมีน้ำพุและทางน้ำแสดงอยู่แต่ตอนนี้น้ำได้แห้งขอดไปหมดแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรือบ้าน
  หลังจากรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อบปิ้งบนเรือ จะมีพ่อค้าพายเรือนำสินค้ามาขาย เช่น ผ้าพาสมีน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,กำไร,เครื่องเงิน ฯลฯ
  พักที่WANGNOO HERITAGE HOUSEBOAT
 วันที่หก ศรีนาการ์-กุลมาร์ค-ศรีนาการ์
ศรีนาการ์-กุลมาร์ค-ศรีนาการ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือบ้าน
  จากนั้น ออกเดินทางโดยรถจิ๊บสู่กุลมาร์ค (GULMARG) ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่า Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน ระยะทาง 56 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) จากศรีนาคา กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนที่นี่เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดนรอบจะพบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย ซึ่งมีป่าสนอยู่เบื้องหลัง ในช่วงฤดูหนาวที่นี่ยังเป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว ที่ค่าเช่าสกีจัดได้ว่าถูกที่สุดก็ว่าได้ และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดล่า) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว จะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอก จะทำให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาที่บางยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง
(ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย.) รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
กิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่าเลื่อนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเส้นทางเดิมสู่ศรีนาการ์ และเดินทางต่อเข้าไปยังในเมืองศรีนาการ์
เดินทางถึงศรีนาการ์ นำท่านชมจามามัสยิด (Jama Masjid) ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกในสมัยสุลต่านสิคานเดอร์และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิด ที่สร้างด้วยรูปแบบของ สถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้น กว่า 300 ต้น เรียงรายอยู่ (ท่านสามารถทำบุญและบริจาคช่วยทำนุบำรุงสถานที่ได้ก่อนเข้าชม) ได้เวลาอันสมควรก่อนกลับที่พัก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดใกล้ๆ กับมัสยิด เช่น ผ้าพันคอ รองเท้าสไตล์อินเดีย ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรือบ้าน
  พักที่ WANGNOO HERITAGE HOUSEBOAT
 วันที่เจ็ด ศรีนาการ์-โซนามาร์ค-ศรีนาการ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือบ้าน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โซนามาร์ค (Sonamarg) ซึ่งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นทางที่ไต่ความสูงขึ้น พร้อมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ความสูงไล่ขึ้นไปถึงระดับ 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ระยะห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือชื่อ “ประตูสู่ลาดัคห์”
เที่ยง เดินทางมาถึงโซนามาร์ค รับประทานอาหารกลางวัน
  ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนจนแสบตาและสองฝากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลง ลงมา (ค่าเลื่อนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) สำหรับท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น (ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับ และชมฟาร์มปลาเทราท์ (หากฟาร์มเปิดให้เข้าชม) ก่อนเดินทางกลับศรีนาคา และให้ท่านได้แวะถ่ายรูปข้างทางตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับเรือบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรือบ้าน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งฯ
  พักที่ WANGNOO HERITAGE HOUSEBOAT
 วันที่แปด ศรีนาการ์-เดลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือบ้าน
  จากนั้น นำท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของ เทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.) ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่สนามบินศรีนาการ์
14.15 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี” โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI-659
15.45 น. ศรีนาการ์-เดลีเดินทางถึงสนามบินเดลี จากนั้นชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติดอับดับหนึ่งในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชัยอินเดียหรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย ผ่านชมตึกที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ที่ต้นถนน Rajpath  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเดลีฮัท (Dalli Haat Local Market) ซื้อของฝากคนที่บ้านของท่าน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ Ego Thai Restaurant
พักที่ HOTEL ITC WELCOME, DWARKA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 วันที่เก้า เดลี-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังอาหาร เก็บสัมภาระ นำท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม และนำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
13.25 น. Q“เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่  AI-332
19.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง ตั้งแต่ 15 ท่าน ขึ้นไป
   ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  49,900 .-
   ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000 .-
การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย ชั้นประหยัด
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ เดลี-ศรีนาคา-เดลี ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  -โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เดลี 2 คืน ,อัครา 1 คืน และที่ชัยปุระ 1 คืน
  -ที่พัก Wangnoo Heritage Houseboat ระดับมาตรฐาน บนเรือ 3 คืน และที่พาฮาลแกม 1 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
  -รถโค้ชปรับอากาศในเดลี และรถ โตโยต้า อินโนวา 4 คน/คัน เท่านั้น ในแคชเมียร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม/เคเบิ้ลคาร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  กับบริษัทฯ ไทยวิวัฒน์
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการ ฯลฯ ประมาณท่านละ 4 USD/ท่าน รวม 36 USD ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน ฯลฯ
การยกเลิก :
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอเงินคืนได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
   
   
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
 • หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และเหลือหน้าไว้แสตมป์อย่างน้อย 2-3 หน้า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก) ทางสถานทูตไม่รับพิจารณากรณีรูปที่ถ่ายเอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
  **วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว ณ สถานทูต  ไม่ว่ากรณีใดๆ**
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 

003  by GTG แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน  ต.ค.,ธ.ค.57(AI) 007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\006 สิงหาคม\006 เส้นทางพิเศษชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com