dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


ท่องเที่ยวรัสเซีย-สาธารณรัฐตาต้าร์สถาน 9 วัน เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article

เที่ยวรัสเซีย
กำหนดการเดินทาง 22-26 ตุลาคม 2557

 วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – คาซาน                                                                           
08.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 แถว R
เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASTANA (KC) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกแก่ท่าน
10.30น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้  ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบิน KC932 (ใช้เวลาเดินทาง 10.40 ช.ม.)
16.20น. ถึงสนามบิน เมืองอัลมาตี้ (ALMATY)  รอเปลี่ยนเครื่อง
19.10น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาซาน (KAZAN)  โดยเที่ยวบิน KC149
21.00น. อัลบาตี้ถึงเมืองคาซาน (KAZAN)  เมืองหลวงของรัฐตาตาร์สถาน ประเทศรัสเซีย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เมืองคาซาน (KAZAN)  เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Republic
of Tatarstan) สาธารณรัฐปกครองตนเองในเขตสหพันธ์วอลกา (Volga
Federal District) 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ (federal districts) ของประเทศรัสเซีย
และยังตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำโวลก้า (Volga) และแม่น้ำคาซานก้า
(Kazanka River) ปัจจุบันเมืองคาซานได้กลายเป็นศูนย์กลางทาง
  วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ รวมไปถึงเป็นหนึ่งในศูนย์อุตสาหกรรมและการเงินที่
ใหญ่ที่สุดของรัสเซียอีกด้วย 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมRADISSON KAZAN หรือเทียบเท่าจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON KAZAN หรือเทียบเท่า
 วันที่ 2 คาซาน – ชมเมือง
คาซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ เซ็นทรัล คาซาน (Central Kazan) เพื่อเข้าชมเครมลิน แห่งคาซาน ( Kremlin) ซึ่งถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 2000 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นป้อมปราการของตาตาร์ (Tatar) เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในรัสเซียและสถานที่แสวงบุญสำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจากศตวรรษที่ 16-19 ยังเป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารเก่าแก่จำนวนมาก โดยอาคารที่เก่าแก่ที่สุด คือ มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral) หรือมหาวิหารแม่พระรับสาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาและการศึกษาที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน 
แล้วนำท่าน ชมซยูยุมบิเคอ ทาวเวอร์ (Soyembika Tower) แลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงของเครมลินแห่งคาซาน เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมืองคาซาน ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
คาซาน – ชมเมือง
บ่าย นำท่านชมมัสยิดคุล ชาริฟ (Qolsharif Mosque) มัสยิดที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและในทวีปยุโรป โดยมัสยิดถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 16 - 17 และได้รับการบูรณะในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยการสมทบทุนจากนานาๆ ประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านักแสวงบุญเป็นจำนวนมาก 
  ผ่านชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (National museum of the Republic of Tatarstan) ซึ่งเปิดให้ครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน ปี 1895 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของรัสเซียและสาธารณรัฐตาตาร์สถาน เป็นศูนย์รวมรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ เหรียญทองโบราณ รวมไปถึงคอลเลกชันส่วนตัวของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์และอื่นๆ อีกจำนวนมาก 
ผ่านชมเทมเปิล ออฟ ออล รีลิเจี่ยน (Temple of All Religions) หรือ วัดแห่งจักรวาล (Temple of the Universe) เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลายประเภท เช่น คริสตจักรออร์โธดอก สุเหร่า โบสถ์ และอื่นๆ เริ่มต้นในปี 1992 โดยศิลปินท้องถิ่นและผู้ใจบุญ Ildar Khanov ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน... 
  ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนเดินช้อปปิ้ง ชมบรรยากาศของผู้คนชาวคาซานย่านถนนบาอูมาน (Bauman Ulitsa) ถนนสายหลักของเมืองคาซาน walking street ที่รวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้งและที่พัก มีน้ำพุเป็นแหล่งนัดพบ สองข้างทางประกอบด้วยโบสถ์และตึกรามบ้านช่องสุดถนนเป็นพระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เดินเล่นจนสุดสายถนน ไปยังจตุรัสตูคาย่า เป็นที่ตั้งรูปปั้น ฟีโอดอร์ ชาเลียปิน (Fyodor Shalyapin) นักร้องโอเปร่าชื่อดัง เลยไปอีกนิดเป็นโบถส์สีฟ้า ยอดสีทองและหอระฆังสูงตระหง่านริมถนนบาอูมาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON KAZAN หรือเทียบเท่า    
 วันที่ 3 คาซาน – บูลการ์ - มอสโคว์
คาซาน – บูลการ์ - มอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่เมืองบูลการ์ (Bulgar) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำโวลก้า …เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโบราณผสมผสานของชนเผ่ามองโกลและชาวมุสลิม ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีและยังเป็นที่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนในลุ่มแม่น้ำโวลก้าและยังมีความสำคัญต่อบรรพบุรุษของชาเผ่าตาตาร์ด้วย  
  นำท่านชมหมู่บ้านของชนเผ่าตาต้า ที่สร้างด้วยไม้ และประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ อย่างสวยงาม  ชมศิลปะต่างๆ ในการสร้างบ้านในแบบของตาต้า  บ้านทั้งหลังถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มั่นคง โดยที่แทบจะไม่ได้ใช้ตะปูยึดเลย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กลับสู่เมืองคาซาน  จากนั้นเดินทางต่อสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ S7-066
18.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (Moscow) …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
กรุงมอสโคว์ มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียมายาวนาน นับตั้งแต่อดีตเมื่อ 112ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เสด็จประพาสกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามคำทูลเชิญของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งจักรวรรดิรัสเซียและด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลในการที่จะทรงรักษาไว้ซึ่งเอกราช ในช่วงที่ประเทศมหาอำนาจฝั่งยุโรปตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสต่างแข่งขันและแย่งชิงในการล่าอาณานิคมในแถบคาบสมุทรอินโดจีนในรัชสมัยของพระองค์พระเจ้าซาร์
นิโคลัสที่ 2 ผู้ปกครองจักรวรรดิรัสเซียหนึ่งในชาติมหาอำนาจในขณะนั้น
มีความสนิทสนมเป็นการส่วนพระองค์กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 จึงแฝงนัยที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการเจริญสัมพันธไมตรี และยังเป็นการแสดงให้ชาติมหาอำนาจอื่นๆ เห็นว่าราชอาณาจักรสยามและจักรวรรดิรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ประเทศไทยในขณะนั้นสามารถรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมและการตกเป็นเมืองขึ้นได้มาจนกระทั่งปัจจุบัน...กรุงมอสโคว์ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ดังนั้นที่ดินในมอสโกจึงมีราคาสูง ผู้คน ที่นี่ส่วนใหญ่นิยมอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SUSCHEVSKY หรือเทียบเท่า
 วันที่ 4 มอสโคว์ – ชมเมือง
มอสโคว์ – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) เป็นลานหินยาว 700 เมตร กว้าง 130 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโก ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังเครมลิน จตุรัสนี้สวยงามมากและเป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของสังคมนิยมมีมานานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 มหาราชประมาณ 500 กว่าปีเศษ พื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีก …ชมมหาสุสานเลนิน ศาสดาขอประเทศสังคมนิยม บุรุษผู้ก่อตั้งประเทศสหภาพโซเวียต …ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อันงดงามด้วยการตกแต่งสีสันหลากหลายมากมาย
อิสระถ่ายรูปด้านนอก หาวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อันงดงามด้วยการตกแต่งสีสันหลากหลายมากมาย
  นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เชมเบอร์ (Armory Chamber) ในพระราชวัง
เครมลิน ชมความมโหฬารของพระราชวังในศตวรรษที่ 15-16 ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ,หอระฆังของพระเจ้าอีแวน ปืนใหญ่ และระฆังยักษ์สมัยพระเจ้าซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (tsar bell) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านสู่ ยอดเขาสแปโรว์ บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์  ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกที่นี่เป็นที่ตั้งบ้านพักของตนในปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว เชิญเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 อาคารสไตล์ สตาลินกอธิค ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยสุดในมอสโคว คู่รักหลายคู่นิยมมาถ่ายภาพแต่งงานที่นี่ รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษและจุดเดียวกับที่เลนินเคยชมในการชมบรรยากาศของมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย (หากเป็นช่วงฤดูหนาวจะไม่เปิดทำการแสดง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SUSCHEVKY หรือเทียบเท่า
 วันที่ 5 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) ถือได้ว่าเป็นระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังถือได้ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์เป็นระบบ รถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุด เพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโคว์ มีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. 
  นำท่านชมวิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ (Cathedral of Christ the Savior) ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆ ระดับชาติ สร้างขึ้นสมัยของพระเจ้า Alexanderที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของ
นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ภายใน ตกแต่สวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีค.ศ.1990 ชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ถนนแห่งศิลปะอาราบัด (Arbat Street) ถนนเส้นเก่าแก่
ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ซึ่งจะมีของขายมากมาย สินค้าที่ระลึกพื้นเมือง ผลไม้สด
ปลาแห้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวกระสุน)  ของรัสเซีย ซึ่งมีความเร็วถึง 160 ก.ม./ช.ม.
20.25 น. เดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Petersburg)....
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเมื่อค.ศ.1703 เคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี อีกทั้งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญเก่าแก่ที่สุด และได้รับการขนานนามว่า หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน้ำเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบัน เมืองนี้ เป็นที่เมืองสวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม ดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ และเป็นเมืองมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN SUSCHEVKY หรือเทียบเท่า
 วันที่ 6 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ชมเมือง
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเพื่อเข้าชมพระราชวังปาฟลอฟส์ก (Pavlovsk Palace) ใกล้กับแม่น้ำสลาเวียนก้า (Slavianka River) เป็นพระราชวังที่ก่อตั้งโดย พระนางแคทเธอรีนมหาราช ที่ทรงมีพระดํารัสให้สร้างเพื่อพระราชทานให้แก่พระโอรส คือ พระเจ้าปอลที่ 1 สําหรับใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน นับเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ภายในพระราชวังเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งมีห้องที่น่าสนใจได้แก่ ห้องบรรทมพระเจ้าปอลที่ 1 ห้องบรรทมพระมเหสีมาเรีย เครื่องเซรามิคเขียนลายทอง ประติมากรรมบอร์นในสวนซึ่งจะเน้นความอ่อนพลิ้วของรอยยับผ้า สถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านชมวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress)เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้ชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล 2 สาวกของพระผู้เป็นเจ้า สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อวันที่ 27 พ.ค.1703 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก พื้นที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพวกนอฟโกรอส ใช้เวลาสร้าง 40 วัน เพื่อป้องกันของทหารสวีเดน แต่เมื่อป้อมเสร็จไม่ได้ใช้งานเนื่องจากทหารสวีเดนไม่ได้รุกราน เคยใช้เป็นที่คุมขัง ซาร์เรวิช อเล็กซิส ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มีหอระฆัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลุมฝังพระศพของราชวงศ์โรมานอฟหลายพระองค์...
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง ตามอธัยาศัย....
  นำท่านชมการแสดงแบบพื้นเมือง ณ NILOLAEVSKY PALACE
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN SUSCHEVKY หรือเทียบเท่า
 วันที่ 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ชมเมือง – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ชมเมือง – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอร์ฮอฟ  (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  
หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Petrodvorets พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง St. Petersburg ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช  ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกกดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลย  ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่รับรองการเสด็จมา
เยือนของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับรัสเซีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย ชม พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (Hermitage) เป็นชื่อเรียกสมบัติล้ำค่าของพระราชินีแคทเธอรีนที่ได้เก็บรวบรวมภาพเขียนชื่อดังจากยุโรปกว่าสองร้อยภาพ จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บภาพและสมบัติส่วนพระองค์และสมบัติของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชขึ้น มีสมบัติสะสมมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียนที่พระนางทรงโปรดปรานมากกว่าสามพันภาพ เหรียญโบราณ อัญมณีล้ำค่า ภายหลัง กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ของรัฐบาลโซเวียต และขยายคอลเลคชั่นงานศิลปะเเละสมบัติล่ำค่ามาจากพระราชวังอื่นๆ เช่น พระราชวังแคทธอรีน พระราชวังสโตรกานอฟกี้ และพระราชวังยูซูปอฟสกี้ มารวบรวมเอาไว้ที่เฮอร์มิเทจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN SUSCHEVKY หรือเทียบเท่า
 วันที่ 8 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – อัลมาตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ
13.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้ (ALMATY)  โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) เที่ยวบินที่ KC136
20.35 น. ถึงสนามบิน เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 วันที่ 9 อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน KC931
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ  

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

ค่าทัวร์ต่อท่าน  
 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน             
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
หมายเหตุ : 10 ท่านออกเดินทางได้ จ่ายเพิ่มท่านละ 10,000.- บาท
99,900.-
99,900.-
96,900.-
14,900.-
หมายเหตุ :
 • กฎของสายการบินนี้ จะต้องออกตั๋วก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 25,000 บาท
ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-คาซาน-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
AIR ASTANA
 • ค่ารถไฟด่วนระหว่างมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • สินค้าพรีเมียม *.*.*. กระเป๋าล้อลาก *.*.*.
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ วันละ 5 US$ต่อวัน (8 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
การยกเลิก :
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (ปีใหม่ สงกรานต์ วันแรงงาน) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน         เก็บค่าใช้จ่าย 50%

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน       เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

หลังการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

003  by GLH Sydney -Port 22-26 Oct  14 (TG) 007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\005 กรกฎาคม\009 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

 


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์เส้นทางพิเศษ

โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน article
ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
แสวงบุญสามัคคี มหาบุญ 2 ประเทศ อินเดีย เนปาล 7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวกรีซ...เกาะสวรรค์...เมืองในฝัน 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์...บาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
เที่ยวภูฏาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท article
เที่ยวแกรนด์ อียิปต์ 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 84,900 บาท article
รัสเซีย 7 วัน 4 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ปักกิ่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ท่องเที่ยว แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรีซ 9วัน ดินแดนแห่งราชินี เมดิเตอร์เรเนี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 104,900 บาท article
ตะลุยอียิปต์ EGYPT 8DAY 5NIGHT ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
เที่ยว JORDAN 7 วัน บินตรงไม่เสียเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 56,999 บาท article
Beautiful Bhutan 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,555 บาท article
เที่ยวรัซเซีย CLASSIC RUSSIA 6 DAYS ราคาเริ่มต้นเพียง 59,876 บาท article
002 จาริกธรรม แสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 8 วัน article
001 นำท่านเที่ยวภูฏาน 5วัน 3คืน ราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 39,555 บาทเท่านั้น article
003 เที่ยวดูไบ 6วัน เต็มอิ่มจุใจกับการท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษพร้อมบริการระดับพรีเมี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com