dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-นองปิง 360 3 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999 บาท article

ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-นองปิง 360 3 วัน
ไหว้องค์หลวงพ่อแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ขอพรที่วัดหวังต้าเซียน

ฮ่องกง กระเช้านองปิง

พักฮ่องกง 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม

 วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ซิตี้เกท
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.55 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
เกาะลันเตาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้งอิสระที่ห้างดัง City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ MK HOTEL / PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่สอง ซิตี้ทัวร์–วัดแชกงหมิว-Repulse Bay-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star & Symphony of Lights
เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร
วัดแชกงหมิวนำท่านไปเที่ยวชม วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เจ้าแม่กวนอิมนำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Symphony of LightsToy’s Us และนำท่านชมวิวและถ่ายรูปที่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง ***อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***
พักที่ MK HOTEL / PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  ***อิสระอาหารเช้า กลางวัน และเย็นเพื่อความสะดวก ให้ทุกท่านได้มีเวลาอย่างเต็มที่ อิสระในการเที่ยวชมหรือช้อปปิ้ง***
ทัวร์เลือกซื้อเพิ่ม สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ง 2800 บาท
 สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารักๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
22.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  ไฟล์ขากลับของวันที่ 24 มี.ค.  CX 709 2200-2355
   
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ ***26-28 ก.พ. / 22-24 มี.ค. 58

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 17,999.- บาท
  ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 17,499.- บาท
  ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   16,999.- บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.- บาท 

 

อัตรานี้รวม
      ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. /       ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) /       มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม
      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 HKD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 HKD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 HKD/คน/วัน ***รวมตลอด
      การเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
      มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก


เงื่อนไขการจองพิเศษ
      ชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 9,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อออกตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วัน
      ***ออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้***


***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
      1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
       2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
      - หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
      - ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
      ***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***


เงื่อนไขการยกเลิก
      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน   / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน   / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

 


หมายเหตุ

 

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2.  เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

 003by WS Hkg-Lantau 3 Days CX Feb-Mar 2015 (Chic HKG 2 N) \007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2015\001 มกราคม\005 ฮ่องกง มาเลย์เซีย สิงค์โปร


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร

EASY HONGKONG - MACAU article
เที่ยวฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,999 บาท article
ต้อนรับปีใหม่ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน article
ฮ่องกง มาเก๊า ฟรีพระใหญ่นองปิง วัดแชกงหมิว 4วัน 3 คืน article
สุดคุ้มเที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,900 บาท article
สิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท article
ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
ปีใหม่ 2558 ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท article
เที่ยวสิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท article
HONG KONG-SHENZHEN-DISNEYLAND 4วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
บินลัดฟ้าเที่ยวฮ่องกง กระเช้านองปิง 4วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,500 บาท article
เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
ฮ่องกง เชิ้นเจิ้น บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,900 บาท article
I LOVE SINGAPORE 3วัน 2คืนราคาเริ่มต้นเพียง 18,999 บาท article
เที่ยวฮ่องกงมาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท article
เที่ยวฮ่องกง สักการะ 9 สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 20,777 บาท article
อิ่มบุญฮ่องกง ไว้พระ 9 วัด 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
เที่ยว SINGAPORE 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 26,900 บาท article
เที่ยวสิงคโปร์ FULL OPTION 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,999 บาท article
DG-HK1 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
ต้อนรับเทศกาลวันหยุด ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 25,900 บาท article
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท article
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท article
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2558 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 42,900 บาท article
เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง19,900 บาท article
สุดคุ้มเที่ยวฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน พักเซินเจิ้น-จูไห่ ราคาเริ่มต้นเพียง 10,999 บาท
เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
เที่ยวฮ่องกง VENETIAN 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท
ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท
เที่ยว ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 20,900 บาท article
สุดคุ้ม มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,999 บาท article
ฮ่องกง-มาเก๊า-จู่ไห่-เซินเจิ้น 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
ฮ่องกง-มาเก๊าแถมฟรี NGONG PING 4วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท article
DG-HK2 ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาท article
ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท article
เที่ยวมาเลย์เซีย-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มเต้นเพียง 20,999 บาท article
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,999 บาท article
ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชียน 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท article
013 ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน พร้อมบริการสุดยอดเยี่ยมมากมาย articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com