dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


สุดฮอต เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ในราคาสุดประหยัดน่าประทับใจ article
เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน                      
เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนา
บริษัท ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ R3A ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
 เชียงราย สิบสองปันนา


กำหนดการ :

วันที่ 9-14 / 9-14 ก.ค / 8-13 ส.ค / 22-27ต.ค / 5-10,
6-11ธ.ค / 30-4 ธ.ค. 58

 วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย
17.00 น.  คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  เจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับ
18.00 น. พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม  อาหารกล่อง,บนรถ
   
 วันสอง เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อหาน – เมืองหล้า
06.00 น. ถึง อ. เชียงของ ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน นำท่านออกเดินสู่แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว) สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น  หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ด่านบ่อเต็น
16.00 น. ถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a สู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา
18.00 น. เดินทางถึง เมืองหล้า รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JING TAI HOTEL (หรือเทียบเท่า) ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
   
 วันสาม ตลาดเช้าเมืองหล้า – สวนป่าอรัญญา – ถ้ำควายขาว – หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวง – อาหารพื้นเมืองพร้อมโชว์
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสสระตามอัธยาศัยช้อปปิ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นขับรถไป เมืองหยวง ดินแดนมหัศจรรย์สวนอุทยานในสิบสองปันนาแห่งเขตป่าร้อนชื้นนำท่านชม สวนป่าอรัญญา (SKYTREE) ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีแนวทางเดินอยู่บนกิ่งไม้เราสามารถเดินไปมาโดยมีแนวสะพานเชือก เป็นตัวเชื่อมทาง และมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ จากนั้น นำท่าน ล่องเรือ เขื่อนว่านเทียน (แม่น้ำ Nanla)ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนป่าอรัญญา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม ถํ้า BAOJIAOCATTLEDONG หรือ ถ้ำควายขาว ถํ้าซึ่งมีความยาวรวมเท่ากับ3360เมตร ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดิน มีอัตราการไหลของนํ้า 80-100ลิตร/วินาที่ ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ช่วงกว้างสุดของถํ้ามีความกว้าง20เมตร และมีความสูง88เมตร และความสูงโดยเฉลี่ย ของถํ้าอยู่ในช่วง1-15เมตร นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขา แม่นํ้าโขดหิ้น ซึ่งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นอุทยานแห่งนี้ในขณะเดียวกันรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวมากมาย ปัจจุบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาตินี่จึงเป็นที่มาของคําว่าดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ5ดาวและเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมากเสร็จแล้วพาพาชม หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวงที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบไทลื้อ  พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)  ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
   
 วันสี่ สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงไทลื้อ – สวนบ้านทิง – เจดีย์ 8 เหลี่ยม – โชว์พราณาสี
เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ชมสวนป่าดงดิบ  ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ  รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้  เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารหลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนาเป็นวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้และในปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจที่เคยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชมศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร    หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี  (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา) นำท่านเข้าสู่ที่พัก BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)) ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
   
 วันห้า เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – เชียงของ – เชียงราย – กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  อิสระให้ทุกท่านทำภาระกิจส่วนตัว สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม  ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง หลังจากนั้นเดินทางต่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  เมืองหลวงน้ำทา  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย  นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อน
ตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
   
 วันหก กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ท่าน พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่2 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่  9-14 พ.ค 57
วันที่ 9-14 ก.ค /8-13 ส.ค57
วันที่ 22-27 ต.ค 57   
วันที่ 5-10,6-11 ธ.ค 57 

9,900

9,900

8,900

8,400

3,000

ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่58 
30-4 ธ.ค.58                           

10,900

10,900

9,900

9,400

3,000

 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
 • ค่าวีซ่า (หน้าด่าน) ประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
อัตราดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ 100 หยวน  หรือเงินไทย 500 บาท/ต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
การสำรองที่นั่ง
      - วางมัดจำท่านละ 4,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน   
พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง
      - ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำน

เอกสารเดินทาง **(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
      1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
      2.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว หรือฟ้าอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เพื่อทำวีซ่าจีน)

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
 1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
 2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50% 
 3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
      - เมืองสิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
      - ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างครับ
      - การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
      - ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ
      - อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลยครับ
      - เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
      - การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไปนะครับ เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้ครับ
      - ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากครับ
      - สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขาครับ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่านชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์อินโดไชน่า

มหัศจรรย์ เกาะฟูโกว๊ก article
ดาลัด มุยเน่ article
Dalat Mune 4 Day ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุ๋ยเน่ 4วัน 3คืน
เที่ยวย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อิเลย์ 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,999 บาท article
เทียวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 7วัน article
เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน article
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
แกรนด์พม่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,500 บาท article
เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,500 บาท article
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เวียดนาม มรดกโลก หลวงพระบาง 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาท
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,400 บาท article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวบุโรพุทโธ บาหลี 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 29,999 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,500 บาท article
เที่ยวเวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,500 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,500 บาท article
เที่ยวฮานอย ฮาลอง 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,300 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,500 บาท article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนาม VIETNAM GRAND 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,000 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,999 บาท article
เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เที่ยว ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 10,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 5 ดาว 3วัน เต็มอิ่มจุใจ ราคาเริ่มต้นเพียง 14,444 บาท article
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,900 บาท article
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวโฮจิมินห์ ฟานเทียต ดาลัด 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
เวียดนามใต้-เหนือ 5 วัน โฮจิมินห์ ดาลัค ฮาลอง ฮานอย ราคาเริ่มต้นเพียง 18,999 บาท article
เที่ยวพม่า GRAND MYANMAR 6วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
004 ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
002 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-หงสา-สิเรียม 4 วัน 3 คืน ราคาประหยัดสุดพิเศษ article
001 เที่ยวพม่า หงสาวดีพร้อมอาหารมื้อพิเศษ 4วัน ราคาสุดพิเศษกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย article
006 ท่องเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดีและพระธาตุอินแขวน 3วัน พร้อมอาหารมื้อพิเศษมากมาย article
005 Packgedt RGN ย่างกุ้ง หงสาและอินแขวน 3วัน ราคาประหยัด article
004 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาประหยัด article
009 เวียดนามใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วันเต็มอิ่มจุใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในราคาเบาๆ article
012 เที่ยวเวียดนาม แกรนด์ ทัวร์ 6 วัน โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอันและฮาลอง ราคาพิเศษ article
เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา จีน เชียงรุ่ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนา HT by รอโค๊ด พ.ค.-ธ.ค. 14 article
ทริปเที่ยวเวียดนาม เกาะก๊วก 4 วัน 3 คืน ชมทะเลอันสวยงามของประเทศเขตร้อน article
สระแก้ว เขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com