dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


โปรโมชั่นร้อนแรง ยุโรป อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศษ สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกโดนใจ article

อิตาลี

 วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน (อังกฤษ)
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
   
 วันที่ 2 ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด
01.10 น. ออกเดินทางสู่นครลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
07.15 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง วังนี้เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าเป็นวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายในผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ลอนดอน นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญ ๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนำคณะสู่ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์(Knightsbridge) ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Harrods หรูหราด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก THISTLE KENSINGTON GARDEN HOTEL **** หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 3 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ถนนอ็อกฟอร์ด - ลอนดอนอายส์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านจตุรัสทราฟัลก้าร์ จากนั้นผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง แล้วเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จตุรัสพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ      และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกันและถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
14.00 น. อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้งของกรุงลอนดอน ย่านถนนอ็อกฟอร์ดแหล่งช้อปปิ้งดังที่สุดของลอนดอน มีห้างที่เก่าแก่ของอังกฤษอาทิ Marks & Spencer และ Selfridges
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นชื่อดัง”
19.30 น. สัมผัสประสบการณ์ในการเยือนลอนดอน ด้วยการขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก THISTLE KENSINGTON GARDEN HOTEL **** หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 4 นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) -  พระราชวังแวร์ซายน์ - มงต์มารต์
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ St.Pancras International ใจกลางมหานครลอนดอน ศูนย์ กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลก แล้วออกเดินทางโดยรถไฟยูโรสตาร์ 2nd Class นำท่านพร้อมสัมภาระออกเดินทาง ด้วยความเร็วกว่า 300 ก.ม./ช.ม. และลอดอุโมงค์ช่องแคบระหว่างโดเวอร์และเมืองคาเล่ส์ จนเข้าสู่เขตมหานครปารีสที่สถานีรถไฟ Gare Du Nord
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **ย่านชิลล์เอ๊าท์มงต์มารต์ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT ARCUEIL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 5 มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้านดิวตี้ฟรี  แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมมหานครปารีส กล่าวกันว่าเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นำท่านชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) รถโค้ชนำท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม} ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs -Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง , โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด แล้วขึ้นชมวิวบนชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
13.00 น. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่อง ประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free  ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำ โบราณ สถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกนำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT ARCUEIL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 6 ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครสตราสบูรก์ วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  คณะเดินทางถึงสถานี STRASBOURG GARE นำคณะเดินเที่ยวชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราล ที่ตั้งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค แล้วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1988 บ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสันสลับสับ เปลี่ยนกันไปเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
14.00 น. ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิรน์ที่มีชื่อเสียง เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL MONOPOL ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 7 ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือสะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ในอดีตสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ แล้วไปชมรูปสลักสิงโตหินบนหน้าผาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์
11.00 น. เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้า ม่านลูกไม้สีขาว ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง นำคณะขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านสัมผัสกับถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ้ำน้ำแข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้าง ชมธารน้ำแข็งที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลด้วย  ICE FLYER CHAIRLIFT (ไม่รวมในค่าตั๋ว) จนได้เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL **** หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 8 ลูกาโน่  - ปาดัว -  เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - เวเนเซีย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดปาดัว เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของอิตาลี ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. เดินทางต่อสู่เวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งในอดีต นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)    เวนิสมีลักษณะเป็นเกาะ อันประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองเก่าอยู่ที่จัตุรัสซานมาร์โค เป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่า มหาวิหารเซนต์มาร์ก, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ อาคารเก่าแก่รายล้อมจัตุรัสสร้างด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล มนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่อง เที่ยวจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ และผ้าลูกไม้ ที่เป็นงานฝีมืองของชาวเวนิส หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 นำท่านสัมผัสความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า ไปตามลำคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถึงแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้
18.00 น. คณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้แล้วนำท่านเข้าสู่ภัตตาคาร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 9 เวเนเซีย - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ่มสร้างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
16.00 น. นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO **** หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 10 ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่กรุงโรม ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองที่เคยเป็นอู่อารยธรรมของอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาลจนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ถือเป็นศาสนสถานที่งดงามหาที่เปรียบได้ในโลกใบนี้ ชมรูปปั้นแกะ สลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจโล, เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์นินี ,และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ด้านนอกยิ่งใหญ่ไปด้วยจัตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์ จัตุรัสแห่งนี้โอบล้อมด้วยระเบียงเสาครึ่งวงกลมซึ่งเบอร์นินี ตั้งใจออกแบบเปรียบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจักรที่ยื่นออกไปโอบล้อมโลก จัตุรัสนี้สามารถรองรับคริสต์ศาสนิกชน ได้ถึง 400,000 คน ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีทั้งสิ้น
15.00 น. นำชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านได้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 วันที่ 11 กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 72 ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก  และสถานที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์อาทิ ประตูชัยคอนสแตนติน, โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส จัตุรัสเวเนเซีย อนุสาวรีย์พระเจ้า     วิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 945
   
 วันที่ 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.35 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 กำหนดวันเดินทาง
15-26 พ.ค. 57 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 57 29 พ.ค.-9 มิ.ย. 57 5-16 มิ.ย. 57
12-23 มิ.ย. 57 19-30มิ.ย. 57 26 มิ.ย.-7 ก.ค. 572 3-14 ก.ค. 57
10-21 ก.ค. 57 17-28 ก.ค. 57 24 ก.ค.-4 ส.ค. 57 31 ก.ค.-11 ส.ค. 57
7-18 ส.ค. 57 14-25 ส.ค. 57 21 ส.ค.-1 ก.ย. 57 28 ส.ค.-8 ก.ย. 57
4-15 ก.ย. 57 11-22 ก.ย. 57 18-29 ก.ย. 57 25 ก.ย.-6 ต.ค. 57
2-13 ต.ค. 57 9-20 ต.ค. 57 16-27 ต.ค. 57 23 ต.ค.-3 พ.ย. 57
 

 ค่าทัวร์ต่อท่าน : 

 

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 • เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement)
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Double Single)
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หักใบละ
146,000.-
131,900.-
116,900.-
17,500.-
19,000.-
-39,000.-
-32,000.-

 

 ค่าทัวร์รวม :

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2556
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซด์ /ค่าเข้าทาวเวอร์    ออฟลอนดอน / ค่ารถไฟชั้น 2 ยูโรสตาร์ / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าเรือล่องแม่น้ำแซนน์ / ค่าขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่เมืองสตราสบูรก์ / ค่า TITLIS Glacier Excursion  / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าล่องเรือกอนโดล่า / ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ในกรณียื่นแบบ priority visa service  เร่งด่วน 3 วันเพิ่มค่าธรรมเนียม 5,100 บาท / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
 
 ค่าทัวร์ไม่รวม :

 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 
 การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 25,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 • HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจำทั้งหมด
คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 • HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
 • HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
 • HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
หัก 50% ของค่าทัวร์

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 • HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
หัก 75%  ของค่าทัวร์

 

 • ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์

 

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

 

 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 
 การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

 

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
 
 ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่

 
 การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

 
 ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

 

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 
 สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 

 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
 
 สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 

 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
 

 การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

 

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 

 การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
**ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปแสดงตน ณ ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมาร์ก**

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

 

      ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน   โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 

ข้าพเจ้าได้รับทราบ ได้อ่านรายละเอียดของข้อความทั้งหมดข้างต้น และยอมรับข้อตกลงพร้อมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวร์ในครั้งนี้

ลงชื่อ................/......../...........

ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์ยุโรป

South Africa article
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ทิตลิส 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 111,900 บาท article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 113,900 บาท article
บินลัดฟ้าเที่ยวยุโรปอิตาลี แกรนด์ ทัวร์ 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท article
เยอรมัน เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 8วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,900 บาท article
โปรโมชั่น ยูโร 1 อียิปต์ อิตาลี สวืส ฝรั่งเศส ทิตลิต 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 73,900 บาท article
เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน เส้นทางสายโรแมนติกแห่งทวีปยุโรป ราคาเริ่มต้นเพียง 85,900 บาท article
Grand German เจาะลึกเยอรมัน 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 105,000 บาท article
ฉลองปีใหม่เที่ยว ซิดนีย์-บลูเมาท์เท่นส์ 5วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาท article
ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันแดงเดือด 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 122,900 บาท article
เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 48,900 บาท article
เที่ยวยุโรป แกรนด์เยอรมนี 10 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 95,900 บาท article
ยุโรปสเปเชียล อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 131,000 บาท article
เที่ยวยุโรป แกรนอิตาลี 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 129,000 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 78,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน BI ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ เวลล์ สก็อตแลนด์ 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 123,000 บาท article
เที่ยวอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 124,000 บาท article
อเมริกาตะวันตก10 วัน 6 คืน ซาน ฟรานซิสโก ลาส เวกัส แอลเอ ราคาเริ่มต้นเพียง 79,900 บาท article
เบสต์ออฟเยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 8 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 93,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศล 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 109,000 บาท article
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค 8 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 66,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง124,000 บาท article
ท่องเที่ยว GRAND SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 121,000 บาท article
ท่องเที่ยวอเมริกาตะวันตก-ซานดิโก้ 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 155,000 บาท article
เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาท
เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโวัค ฮังการี 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 68,900 บาท article
ยุโรปตะวันออก เช็ค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 86,900 บาท article
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง122,000 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ เวลส์และสก็อตแลนด์ 9วัน ราคาเริ่มเต้นเพียง 118,000 บาท article
002 เที่ยวยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟิลแลนด์ 8วันเริ่มต้นเพียง 78,900 บาท article
001 ฝรั่งเศส Grand France 8วัน ราคาสุดพิเศษ article
002 บินลัดฟ้าเที่ยวฝรั่งเศส 8วัน เต็มอิ่มจุใจกับทุกสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย article
003 ตะลุยยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรียและฮังการี 8วัน เต็มอิ่มจุใจกับทุกสถานที่ท่องเที่ยว article
001 เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ค-ฮังการี เส้นทางสวยกับบรรยากาศโรแมนติคสบายๆ แบบ article
025 เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ชมความสวยงามของ 3 ประเทศยอดฮิตในยุโรป article
024 เที่ยวอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลลส์ พิเศษอาหารมื้อค่ำเมนูชื่อดัง เป็ดย่าง Four Seasons
017 บินลัดฟ้าเที่ยวฝรั่งเศล แกรนทัวร์ ตามรอยละครชื่อดัง "มาดามดัน" เยี่ยมชมเมืองแห่งน้ำหอมเต็มอิ่มจุใจ
023 อิตาลี แกรนด์ ทัวร์ ล่องเรือกอนโดล่า ชมหอเอน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
022 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8วัน ราคาสุดพิเศษกับความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ article
020 Romance Rivera เพรชเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม article
019 เที่ยวเยอรมันแกรนด์ทัวร์ เที่ยวชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 10 วัน เยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรม article
009 เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 10 วัน ราคาสุดพิเศษ article
ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสเองแจลลิส อเมริกาตะวันตก 9 วัน AGT by CI 060708091014 article
Best of Europe สุดยอดทัวร์อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน article
เที่ยวเมืองผู้ดี เกาะอังกฤษ 7 วัน ลอนดอน สแตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน สโตนเฮนจ์ article
ท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน DS by TG 10-30 05 06 14
เที่ยว 3 ประเทศสุดฮิต อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลน์ ราคาโดนๆ articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com