dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ทิตลิส 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 111,900 บาท article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
โรม วาติกัน โคลอสเซียม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนีส ลูเซิร์น แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส เบิร์น
ดิจอง TGV TRAIN ปารีส CHIC OUTLET SHOPPING
เที่ยวอิตาลี เยอรมัน
โปรแกรมการเดินทาง
 วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงโรม (อิตาลี)
21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย
 วันที่สอง โรม–สนามกีฬาโคลอสเซียม–นครรัฐวาติกัน–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–ฟลอเรนซ์
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
06.50 น. กรุงโรม(พร้อมบริการอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู **ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์**) โรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคด้วย ถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 79 เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน, ชม ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ, ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู้สถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ โรมันฟอรั่ม, ชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของ นิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง, เที่ยวชม จัตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่างซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ เป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่างๆ มากมาย และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนเมือง
 โรม–สนามกีฬาโคลอสเซียม–นครรัฐวาติกัน–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–ฟลอเรนซ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า ผลงานชิ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของศิลปะ
เรเนอซองส์อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL FIRENZE NORD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่สาม ฟลอเรนซ์–ปิซ่า–หอเอนปิซ่า–เมืองเก่าฟลอเรนซ์–จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิส เมสเตร้
 ฟลอเรนซ์–ปิซ่า–หอเอนปิซ่า–เมืองเก่าฟลอเรนซ์–จตุรัสซิญญอเรีย–เวนิส เมสเตร้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า บ้านเกิดของ กาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรกที่ใช้กล้อง โทรทัศน์ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.1174 ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฟลอเรนซ์ เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ (Santa Maria Del Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้างทั้ง สีชมพู สีเขียวและสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ โดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็น จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวนิส แผ่นดินใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรป ในอดีตเวนิสได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL VENICE MESTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่สี่ เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมาร์โค–สะพานเรียลอัลโต้–ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
 เกาะเวนิส–จัตุรัสซานมาร์โค–สะพานเรียลอัลโต้–ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านลงเรือข้ามสู่ เกาะเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค ที่นี่เป็นแผ่นดินที่ไม่มีถนนสำหรับรถ มีแต่คูคลองใช้เรือสัญจรกันเป็นหลัก มีถนนก็เฉพาะสำหรับคนเดินเท่านั้น เกาะเวนิส ประกอบไปด้วย เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง มีศูนย์กลางอยู่ที่ จตุรัสซานมาร์โค อันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน์ ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ, อาคารรายระเบียงที่แม้แต่ นโปเลียนยังหลงใหล อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องแก้วมูราโน่, หรือจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ ชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเกาะเวนิส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็กๆ อันแสนน่ารัก ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่น่าจับตามองในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่นับวันยิ่งเจริญรุ่งเรือง จนแทบฉุดไว้ไม่อยู่ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL ASTORIA LUZERN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก–ยอดเขาทิตลิส–ลูเซิร์น–สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–ช้อปปิ้ง
แองเกิลเบิร์ก–ยอดเขาทิตลิส–ลูเซิร์น–สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ (Rotair) ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะบนยอดเขา สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นด้วย จากนั้นมุ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื่อไปชมประติมากรรม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL ASTORIA LUZERN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่หก ลูเซิร์น–เบิร์น–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และมีอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ตกแต่งด้วย ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นบ้านที่ทำงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ความงามของมรดกโลกที่คนสวิสยังรักษาไว้ก็คือ เมืองเก่าที่น่ารัก โบสถ์ที่มีประวัติอันยาวนาน บ้านทุกหลังที่ล้วนมีหลังคาสีแดง ถนนที่ปูด้วยอิฐ และมีรูปปั้นตัวเล็กๆ ตลอดเส้นทางเดิน เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน สะพานที่เก่าแก่ ในย่านเมืองเก่าได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใครมาที่นี่จะต้องมาชมสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเบิร์นนั่นคือ หอนาฬิกา Zeitglockenturm ชื่อเมือง Berne แปลว่า หมี ดังนั้นธงประจำเมืองนี้เลยมีสัญลักษณ์เป็นรูปหมี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่หก ลูเซิร์น–เบิร์น–หอนาฬิกา ZEITGLOCKENTUM–ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และมีอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ตกแต่งด้วย ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นบ้านที่ทำงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ความงามของมรดกโลกที่คนสวิสยังรักษาไว้ก็คือ เมืองเก่าที่น่ารัก โบสถ์ที่มีประวัติอันยาวนาน บ้านทุกหลังที่ล้วนมีหลังคาสีแดง ถนนที่ปูด้วยอิฐ และมีรูปปั้นตัวเล็กๆ ตลอดเส้นทางเดิน เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน สะพานที่เก่าแก่ ในย่านเมืองเก่าได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใครมาที่นี่จะต้องมาชมสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเบิร์นนั่นคือ หอนาฬิกา Zeitglockenturm ชื่อเมือง Berne แปลว่า หมี ดังนั้นธงประจำเมืองนี้เลยมีสัญลักษณ์เป็นรูปหมี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่เจ็ด ดิจอง–รถไฟด่วน TGV–ปารีส–ขึ้นหอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซ่ย์–ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยรถไฟ TGV (Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วน ความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 150 นาที เมืองศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ดิจอง–รถไฟด่วน TGV–ปารีส–ขึ้นหอไอเฟล–ประตูชัยนาโปเลียน–ถนนซองเอลิเซ่ย์–ช้อปปิ้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงแห่งแฟชั่นและการช้อปปิ้ง ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่านขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล ชม ประตูชัยนาโปเลียน ผ่าน ถนนชองเอลิเซ่ย์ ที่มากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายใน Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL PARIS MONTPANASE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่แปด พระราชวังแวร์ซายส์–LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านสู่ เมืองแวร์ซายส์ เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส  เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซาย เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย นำท่านเข้าชมห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนามกรณีเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายอันสวยงาม
พระราชวังแวร์ซายส์–LA VALLEE VILLAGES CHIC OUTLET SHOPPING
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำนำท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet Shopping Village Paris แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, CELINE, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL PARIS MONTPANASE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่เก้า ปารีส–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
13.40 น.  ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931
 วันที่สิบ กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
...........................................................................................
ขอบคุณที่ใช้บริการ

(หมายเหตุ    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า  โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

กำหนดวันเดินทาง
04-13 ธันวาคม 2557 13-22 ธันวาคม 2557 18-27 ธันวาคม 2557 **27 ธ.ค. 57-05 ม.ค. 58**
03-12 มกราคม 2558 08-17 มกราคม 2558 17-26 มกราคม 2558 24 ม.ค.-02 ก.พ. 2558
07-16 กุมภาพันธ์ 2558 12-21 กุมภาพันธ์ 2558 21 ก.พ.-09 มี.ค. 2558 26 ก.พ.-07 มี.ค. 2558
07-16 มีนาคม 2558 12-21 มีนาคม 2558 21-30 มีนาคม 2558 28 มี.ค.-06 เม.ย. 2558

ค่าทัวร์ต่อท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)     ท่านละ 111,900 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 100,900 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  95,900 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 83,900 บาท
เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 55,900 บาท
ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 16,500 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,000 บาท**ค่าทัวร์ต่อท่าน : เฉพาะเทศกาลปีใหม่ เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 05 มกราคม 2558  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)     ท่านละ 118,900 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 107,900 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 101,900 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 89,900 บาท
เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 59,900 บาท
ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 16,500 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 45,000 บาท**ค่าทัวร์รวม :       

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ

ค่าทัวร์ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วิธีการจอง :

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 25,000 บาท  ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก :

 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

โปรดทราบ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริงมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK GUARANTEE)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 

005  by DV อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ทิตลิส) (TG) 007 ทัวร์ต่างประเทศ\001 โปรแกรมทัวร์ขาย\2014\009 พฤศจิกายน\007 ทัวร์ยุโรป


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์ยุโรป

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 113,900 บาท article
บินลัดฟ้าเที่ยวยุโรปอิตาลี แกรนด์ ทัวร์ 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,900 บาท article
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท article
เยอรมัน เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 8วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,900 บาท article
โปรโมชั่น ยูโร 1 อียิปต์ อิตาลี สวืส ฝรั่งเศส ทิตลิต 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 73,900 บาท article
เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน เส้นทางสายโรแมนติกแห่งทวีปยุโรป ราคาเริ่มต้นเพียง 85,900 บาท article
Grand German เจาะลึกเยอรมัน 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 105,000 บาท article
ฉลองปีใหม่เที่ยว ซิดนีย์-บลูเมาท์เท่นส์ 5วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาท article
ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันแดงเดือด 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 122,900 บาท article
เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 48,900 บาท article
เที่ยวยุโรป แกรนด์เยอรมนี 10 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 95,900 บาท article
ยุโรปสเปเชียล อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 131,000 บาท article
เที่ยวยุโรป แกรนอิตาลี 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 129,000 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 78,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน BI ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ เวลล์ สก็อตแลนด์ 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 123,000 บาท article
เที่ยวอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 124,000 บาท article
อเมริกาตะวันตก10 วัน 6 คืน ซาน ฟรานซิสโก ลาส เวกัส แอลเอ ราคาเริ่มต้นเพียง 79,900 บาท article
เบสต์ออฟเยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 8 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 93,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศล 10วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 109,000 บาท article
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค 8 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 66,900 บาท article
เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง124,000 บาท article
ท่องเที่ยว GRAND SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 121,000 บาท article
ท่องเที่ยวอเมริกาตะวันตก-ซานดิโก้ 11 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 155,000 บาท article
เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาท
เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโวัค ฮังการี 9วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 68,900 บาท article
ยุโรปตะวันออก เช็ค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 86,900 บาท article
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง122,000 บาท article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ เวลส์และสก็อตแลนด์ 9วัน ราคาเริ่มเต้นเพียง 118,000 บาท article
002 เที่ยวยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟิลแลนด์ 8วันเริ่มต้นเพียง 78,900 บาท article
001 ฝรั่งเศส Grand France 8วัน ราคาสุดพิเศษ article
002 บินลัดฟ้าเที่ยวฝรั่งเศส 8วัน เต็มอิ่มจุใจกับทุกสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย article
003 ตะลุยยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรียและฮังการี 8วัน เต็มอิ่มจุใจกับทุกสถานที่ท่องเที่ยว article
001 เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ค-ฮังการี เส้นทางสวยกับบรรยากาศโรแมนติคสบายๆ แบบ article
025 เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ชมความสวยงามของ 3 ประเทศยอดฮิตในยุโรป article
024 เที่ยวอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลลส์ พิเศษอาหารมื้อค่ำเมนูชื่อดัง เป็ดย่าง Four Seasons
017 บินลัดฟ้าเที่ยวฝรั่งเศล แกรนทัวร์ ตามรอยละครชื่อดัง "มาดามดัน" เยี่ยมชมเมืองแห่งน้ำหอมเต็มอิ่มจุใจ
023 อิตาลี แกรนด์ ทัวร์ ล่องเรือกอนโดล่า ชมหอเอน ราคาเริ่มต้นเพียง 99,000 บาท article
022 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8วัน ราคาสุดพิเศษกับความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ article
020 Romance Rivera เพรชเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม article
019 เที่ยวเยอรมันแกรนด์ทัวร์ เที่ยวชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 10 วัน เยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรม article
009 เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 10 วัน ราคาสุดพิเศษ article
ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสเองแจลลิส อเมริกาตะวันตก 9 วัน AGT by CI 060708091014 article
Best of Europe สุดยอดทัวร์อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน article
เที่ยวเมืองผู้ดี เกาะอังกฤษ 7 วัน ลอนดอน สแตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน สโตนเฮนจ์ article
ท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน DS by TG 10-30 05 06 14
โปรโมชั่นร้อนแรง ยุโรป อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศษ สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกโดนใจ article
เที่ยว 3 ประเทศสุดฮิต อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลน์ ราคาโดนๆ articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com